MÃ-THUẬT

 

 

II - Mã-Thuật Võ-Trận


3 - Thao-Luyện Mã-Thuật

 

 

 

 

 

 

       Việc thao-luyện Mã-Thuật Võ-Trận gồm có hai phần cốt-yếu, đó là :

       A - « Huấn-luyện Chiến-Mã » ;

       B - « Thao-Luyện Mã Vũ ».

 Võ-Sư Trịnh Quang Thắng
Hệ-Phái VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG

 

       A - Huấn-Luyện Chiến-Mã :

       Chiến-Mã cần được huấn-luyện thuần-thục để quen thuộc với việc sử dụng Binh-Khí Trung-Cổ lúc lâm trận, và trước tiên là môn Kị-Xạ (Bắn Cung trên lưng Ngựa), cũng như để Chiến-Mã quen-thuộc với tiếng va-chạm của Binh-khí sắt bén bằng kim-loại, hay tiếng lách-cách của những mãnh thép của Khải-Giáp và quen-thuộc với tiếng Cờ bay phầng-phật trong gió, tiếng nổ vang đọi của Hỏa-khí, vân vân...

Huấn-luyện chiến-mã thuần-chủng Ả-Rập « Iago »
quen-thuộc với Hành-Lang Kị-Sĩ của Thao-Trường.

Huấn-luyện chiến-mã « Hắc-Long »
quen-thuộc với Thao-Trường
.

 

Huấn-luyện Chiến-Mã
thuần-thục những Nước Bước, Tế, Phi.

 

Huấn-luyện Chiến-Mã
thuần-thục những Nước Bước, Tế, Phi.

Huấn-luyện chiến-mã « Thần-Phong »
quen-thuộc với diễn-tập nơi Thao-Trường V.T.Đ.V.

 

Huấn-luyện chiến-mã « Hắc-Long »
quen-thuộc với giao-thông trên đường phố.

 

Huấn-luyện chiến-mã « Linh-Phong »
quen-thuọc với diễn-tập Mã-Thuật Võ-Trận nơi Thao-Trường V.T.Đ.V.


Huấn-luyện chiến-mã « Thần-Phong »« Hắc-Long »
quen-thuộc với diễn-tập Mã-Thuật Võ-Trận nơi Thao-Trường V.T.Đ.V.


Huấn-luyện các chiến-mã « Thần-Phong », « Hắc-Long »« Linh-Phong »
quen-thuộc với diễn-tập Mã-Thuật Võ-Trận nơi Thao-Trường V.T.Đ.V.


Huấn-luyện chiến-mã « Thần-Phong »
quen-thuọc với diễn-tập Cung-Thuật nơi Thao-Trường V.T.Đ.V.

 

Huấn-luyện chiến-mã « Thần-Phong »
diễn-tập với Hậu-Thu-Võng - 後 鞦 網 nơi Thao-Trường mới của V.T.Đ.V.

 

Huấn-luyện chiến-mã « Hắc-Long »
quen-thuộc diễn-tập trong hành-lang Xạ-Trường mới của V.T.Đ.V.

 

Huấn-luyện chiến-mã « Linh-Phong »
quen-thuộc diễn-tập trong hành-lang Xạ-Trường mới của V.T.Đ.V.

 

Huấn-luyện chiến-mã « Iago »
quen-thuộc với diễn-tập « Bác-Xà-Mâu » nơi Thao-Trường V.T.Đ.V.Huấn-luyện chiến-mã « Iago » quen-thuộc với
diễn-tập « Đại-Trùy » nơi Thao-Trường V.T.Đ.V.

Huấn-luyện chiến-mã « Iago » quen-thuộc với
diễn-tập Binh-Khí Phát-Xạ thuộc về Cung & Tên
(Cung-Thuật Trên Ngựa - Kị-Xạ).

 

 

Huấn-luyện chiến-mã « Iago » quen-thuộc với
diễn-tập Binh-Khí Phát-Xạ thuộc về Cung & Tên
(Cung-Thuật Trên Ngựa - Kị-Xạ).

 

Huấn-luyện Chiến-Mã quen-thuộc với sự hiện-diện
Bạch-Khí cán dài « Phương-Thiên Họa-Kích ».

 

Huấn-luyện Chiến-Mã quen-thuộc với sự hiện-diện
Bạch-Khí cán dài « Giáo-Đao » (hay Phác-Đao - 撲 刀).

 Huấn-luyện Chiến-Mã quen-thuộc với sự hiện-diện
Bạch-Khí cán dài .« Cổ Siêu-Đao »
.

 Huấn-luyện Chiến-Mã quen với
sự vũ-lộng của Bạch-Khí cán dài
« Giáo-Đao » (hay Phác-Đao - 撲 刀)..

 Huấn-luyện Chiến-Mã quen với
sự vũ-lộng của Bạch-Khí cán dài
« Giáo-Đao » (hay Phác-Đao - 撲 刀)..

 Huấn-luyện Chiến-Mã quen với
sự vũ-lộng của Bạch-Khí cán dài « Cổ Siêu-Đao »
.

 

Huấn-luyện Chiến-Mã quen với
sự vũ-lộng của Bạch-Khí cán dài « Phương-Thiên Họa-Kích ».

 

Huấn-luyện Chiến-Mã quen với
sự vũ-lộng của Bạch-Khí cán dài « Phương-Thiên Họa-Kích ».

 

Huấn-luyện Chiến-Mã quen với
sự vũ-lộng của Bạch-Khí cán dài « Phương-Thiên Họa-Kích ».

 

       B - Thao-Luyện Mã-Vũ :

       Kị-Sĩ cần phải khắc-phục các hình-thức cốt-yếu của Mã-Vũ đặng dễ-dàng-hóa việc học-tập vũ-lộng ngoài mã-trường các loại Binh-Khí trong Thập-Bát Ban Võ Nghệ, đó là Cung, Kiếm, GiảnTám loại Binh-khí Cán Dài (1.Giáo-Đao, 2.Siêu-Đao, 3.Thương, 4.Kích, 5.Mâu, 6.Đinh-Ba, 7.Phủ-Việt, 8.Đại-Trùy) đặc-thù của Kị-Binh Đại-Việt.

Võ-Sinh LÊ-Tuấn-Anh đang thao-luyện
các hình-thức Mã-Vũ ngoài mã-trường.

Võ-Sinh Bernard NGUYỄN-Văn đang thao-luyện
các hình-thức Mã-Vũ ngoài mã-trường.

 

Võ-Sinh Benoît ROUX đang thao-luyện
các hình-thức Mã-Vũ với Thuẫn-pháp trên lưng ngựa.

 

Võ-Sinh Nicolas ROUX đang thao-luyện
các hình-thức Mã-Vũ với Thuẫn-pháp trên lưng ngựa.

 

Võ-Sinh Nicolas ROUX đang thao-luyện
các hình-thức Mã-Vũ với Siêu-Pháp trên lưng ngựa.

 

Võ-Sinh Nicolas ROUX đang thao-luyện nước Tế Sãi-Dài
với Siêu-Đao-pháp trên ngựa.

 

Võ-Sinh Nicolas ROUX đang thao-luyện nước Tế Sãi-Dài
với Siêu-Đao-pháp trên ngựa.

Võ-Sinh Benoît ROUX đang thao-luyện Phi nước Gom
với Xà-Mâu-pháp trên ngựa.

Võ-Sinh Benoît ROUX đang thao-luyện Phi nước Đại
với Xà-Mâu-pháp trên ngựa.

 

(Còn tiếp...)

Ban Võ-Sư
Võ-Trận Đại-Việt
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

      1 – Lựa-Chọn Chiến-Mã

      2 – Thiết-Bị Yên-Cương

      3 – Thao-Luyện Mã-Thuật

      4 – Thao-Luyện Sử-Dụng Binh-Khí Trung-Cổ trên Ngựa

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.