SINH-HOẠT

 

 

IV.
Biểu-Diễn Võ-Thuật
Hình-Ảnh

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ban Võ-Trận Đại-Việt biểu-diễn Chiến-Đấu Tập-Thể bằng
Thuẫn và Gươm với "Tiếng Trống Đại-Đồng" của Lưu-Bình,
tại Burlingame - San Francisco - USA, năm 2003.

(Xin xem Vidéo)


.

Võ-Sư TRỊNH chào quan-khách trước lúc biểu-diễn
Chiến-Đấu Tập-Thể bằng Thuẫn và Gươm
(Burlingame - San Francisco - USA, 2003).

(Xin xem Vidéo)

 

Võ-Sinh LÊ Tuấn-Anh biểu-diễn Võ-Thuật
tại Sân Duranti, thành-phố Toulouse (Pháp-quốc)
trong dịp « Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội »,
tổ-chức bởi Đô-Chính Toulouse và UNESCO Việt-Nam
từ ngày 30-05-2007 đến ngày 3-06-2007.


(Xin xem Diaporama)

.

Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng ngày Biểu-Diễn Võ-Thuật
bởi Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG, tại Sân Duranti,
(Toulouse - France) trong dịp « Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội », do Đô-Chính Toulouse và UNESCO Việt-Nam tổ-chức từ ngày 30-05-2007 đến ngày 3-06-2007.


(Xin xem Diaporama)

 

Ban Võ-Trận Đại-Việt của Bình-Định Sa-Long-Cương
biểu-diển chiến-đấu tập-thể bằng Gươm và Thuẫn,
ngày thứ bãy 2-06-2007 tại Cour Duranti, trong dịp
« Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội »
tổ-chức bởi Đô-Chính Toulouse và Unesco Việt-Nam
từ ngày 30-05-2007 đến ngày 3-06-2007.

« Xung-Phong »

(Xin xem Vidéo)

.

Ban Võ-Trận Đại-Việt của Bình-Định Sa-Long-Cương
biểu-diển chiến-đấu tập-thể bằng Gươm và Thuẫn,
ngày thứ bãy 2-06-2007 tại Cour Duranti, trong dịp
« Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội »
tổ-chức bởi Đô-Chính Toulouse và Unesco Việt-Nam
từ ngày 30-05-2007 đến ngày 3-06-2007.

« Xung-Phong »

(Xin xem Vidéo)

Võ-Sĩ Bernard Nguyễn-Văn trong Ban Võ-Trận Đại-Việt
đang trình-diễn Đại-Trùy Thảo-pháp, ngày thứ bãy 2-06-2007,
tại Cour Duranti, thành-phố Toulouse (Pháp-quốc) trong dịp
« Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội » tổ-chức bởi Đô-Chính Toulouse
và Unesco Việt-Nam từ ngày 30-05-2007 đến ngày 3-06-2007.

(Xin xem Vidéo)

 

Hướng-Dẫn-Viên Phụ-Tá Benoît Roux và Nicolas Roux
trình-diễn Kiếm-Thuật tại Sân Duranti, thành-phố Toulouse
(Pháp-quốc) trong dịp « Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội »
(tổ-chức bởi Đô-Chính Toulouse và UNESCO
từ ngày 30-05-2007 đến ngày 3-06-2007).

(Xin xem Vidéo)Võ-Sinh SA-LONG-CƯƠNG France trình-diễn thảo Roi Trận,
ngày thứ bãy 2-06-2007, tại Sân Duranti, thành-phố Toulouse
(Pháp-quốc)
trong dịp « Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội »
(tổ-chức bởi Đô-Chính Toulouse và UNESCO Việt-Nam)

(Xin xem Vidéo)

Võ-Sinh SA-LONG-CƯƠNG France đang diễn thảo Roi
"Trung-Bình-Tiên", ngày thứ bãy 2-06-2007, tại Sân Duranti,
thành-phố Toulouse (Pháp-quốc)
trong dịp
« Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội »
(tổ-chức bởi Đô-Chính Toulouse và UNESCO Việt-Nam)

(Xin xem Vidéo)

 

Huấn-Luyện-Viên NGUYỄN Phi-Hổ Marc đang diễn
thảo «Thiền-Sư », ngày thứ bãy 2-06-2007, tại Sân Duranti, thành-phố Toulouse (Pháp-quốc)
trong dịp « Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội »
(tổ-chức bởi Đô-Chính Toulouse và UNESCO Việt-Nam)

(Xin xem Vidéo)

 

Võ-Sinh LÊ Tuấn-Anh đang diễn Thảo «Thần-Đồng »
tại Sân Duranti, thành-phố Toulouse (Pháp-quốc)
trong dịp « Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội »
(tổ-chức bởi Đô-Chính Toulouse và UNESCO Việt-Nam)
từ ngày 30-05-2007 đến ngày 3-06-2007).

(Xin xem Vidéo)

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2016 by ACFDV - All rights reserved.