Ã

 

MÃ-THUẬT

 

 

 

 

 

       

       Chiếu theo Luật Thi-Tuyển Võ-CửBinh-Chế Trung-Cổ, thì Võ-Trận Ðại-Việt có truyền-thống là ngoài sự luyện-tập Võ-Thuật Chiến-Trận, các Chiến-Sĩ còn được luyện-tập Mã-Thuật Võ-Trận. Và theo đấy, Tướng-Sĩ phải học nhận-thức các giống Chiến-Mã cùng các loại Sắc Lông Ngựa, trước khi được thao-luyện Binh-Khí Trung-Cổ trên lưng ngựa.

       

      I – Binh-Chế

      II – Mã-Thuật Võ-Trận

      III – Chiến-Mã

      IV – Sắc Lông Ngựa

 

 

 

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.