MÃ-THUẬT

 

 

II.
Mã-Thuật Võ-Trận

 


4 - Thao-Luyện Sử-Dụng
Binh-Khí
Trung-Cổ Trên Ngựa

 

 

 

 

 

 

 

 

       Việc Thao-Luyện Sử-Dụng Binh-Khí Trên Ngựa đòi-hỏi một Sư-Phạm thích-ứng, gồm có trước tiên là môn Thao-Luyện Bắn Cung trên Ngựa (Kị-Xạ) đặng sau đó có thể bước qua giai-đoạn của môn Thao-Luyện Sử-Dụng Binh-Khí Trung-Cổ trên Ngựa.

 Võ-Sư Trịnh Quang Thắng
Hệ-Phái VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG.

 

 

 

       A - Thao-Luyện Bắn Cung Trên Ngựa (Kị-Xạ) :

       Môn-Sinh Võ-Trận Đại-Việt cần phải khắc-phục các hình-thức cốt-yếu của Cung-Thuật Trên Ngựa (Kị-Xạ) đặng dễ-dàng-hóa việc học-tập vũ-lộng ngoài mã-trường các loại Binh-Khí trong Thập-Bát Ban Võ Nghệ, đó là Kiếm, GiảnTám Loại Binh-khí Cán Dài (1.Giáo-Đao, 2.Siêu-Đao, 3.Thương, 4.Kích, 5.Mâu, 6.Đinh-Ba, 7.Phủ-Việt, 8.Đại-Trùy) đặc-thù của Kị-Binh Đại-Việt.

Môn-Sinh thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật Đại-Việt trên Mộc-Mã
trước khi thao-luyện Cung-Thuật trên Chiến-Mã (Kị-Xạ).

Võ-Sinh chuẫn-bị thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật Đại-Việt
trên lưng ngựa (Kị-Xạ).

 

Môn-Sinh thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ) trong mã-vũ-trường.

 

Môn-Sinh thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ) trong mã-vũ-trường.

 

Môn-Sinh chuẫn-bị khởi-sự thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ) ngoài thao-diễn-trường.

Môn-Sinh thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ) ngoài thao-diễn-trường..

Môn-Sinh thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ) ngoài thao-diễn-trường..

Môn-Sinh thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ) ngoài thao-diễn-trường..

 

Môn-Sinh Benoît ROUX thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật Đại-Việt trên Chiến-Mã (Kị-Xạ)
« Xuyên Vân Cung Tiễn Thủ Môn Tiên - 穿 雲 弓 守 門 前 »
trong Thảo-Pháp « Thiết-Thai Cung - 鐵 胎 弓 » của Binh-Khí Phát-Xạ Trung-Cổ Đại-Việt.

 

 

       B - Thao-Luyện Sử-Dụng Binh-Khí Trung-Cổ Trên Ngựa :

       Sau khi thuần-thục môn Bắn Cung trên lưng Ngựa (Kị-Xạ), Môn-Sinh Võ-Trận Đại-Việt cần quen thuộc với môn Sử-dụng Thuẫn trên lưng Ngựa (Thuẫn-Kị), cũng như cần biết Cử GiảnBạt Kiếm trên lưng Ngựa, trước khi bước qua giai-đoạn Thao-Luyện sử-dụng Binh-Khí Trung-Cổ trên Ngựa.

              1 - Thao-Luyện Thuẫn-Pháp trên Ngựa (Thuẫn-Kị) :

       Sử-dụng Thuẫn trên lưng Ngựa (Thuẫn-Kị) không đơn-giản như người ta tưởng, vì nó đòi hỏi sự am-tường thật-sự về Thuẫn-Pháp ( 盾 法 ) và Ngự-Pháp ( 馭 法 ).

 

Môn-Sinh thao-luyện các hình-thức Mã-Vũ
với Thuẫn-Pháp trên Chiến-Mã (Thuẫn-Kị).

 

Môn-Sinh thao-luyện các hình-thức Mã-Vũ
với Thuẫn-Pháp trên Chiến-Mã (Thuẫn-Kị).

              2 - Thao-Luyện Giản-Pháp và Kiếm-Pháp trên Ngựa :

       Học cách múa đánh Giản (Cử Giản) và vung Kiếm chém (Bạt Kiếm) trên lưng Ngựa là điều cần-thiết cơ-bản cho Môn-Sinh Võ-Trận Đại-Việt.

 

Võ-Sư vũ-lộng Binh-Khí Chấn-Nện
« Cữu-Tiết-Giản » trên lưng Chiến-Mã.

 

Võ-Sư vũ-lộng Binh-Khí Chấn-Nện
« Cữu-Tiết-Giản » trên lưng Chiến-Mã.

 


Huấn-Luyện-Viên NGUYỄN Phi-Hổ Marc thao-luyện
Giản-Pháp (Binh-Khí Chấn-Nện) trên Chiến-Mã.

 

Môn-Sinh LÊ Anh-Tuấn Philippe thao-luyện
Kiếm-Pháp (Binh-Khí Sắc Bén) trên Chiến-Mã.

 

Môn-Sinh Nicola ROUX thao-luyện
Kiếm-Pháp trên Chiến-Mã.

 

Môn-Sinh Benoît ROUX thao-luyện
Kiếm-Pháp trên Chiến-Mã.

 Môn-Sinh Nicolas ROUX thao-luyện trên Chiến-Mã Chiêu-Thức « Sơn Trung Kiến Khách Anh Hùng Thế »
trong « Long-Môn Kiếm Thảo-Pháp » của Binh-Khí Sắc Bén thuộc về « Trường-Kiếm ».


 

              3 - Thao-Luyện Sử-Dụng Binh-Khí Cán Dài Trên Ngựa :

       Việc sử-dụng trên lưng Ngựa Tám Loại Binh-Khí Cán Dài đặc-thù của Kị-Binh Đại-Việt (1.Giáo-Đao, 2.Siêu-Đao, 3.Thương, 4.Kích, 5.Mâu, 6.Đinh-Ba, 7.Phủ-Việt, 8.Đại-Trùy) là điều thiết-yếu trong Giáo-Trình Võ-Trận Đại-Việt. Và sự thao-luyện Roi-Pháp trên lưng Ngựa phải được đề-cập trước tiên trên bình-diện sư-phạm.

Môn-Sinh thao-luyện các Chiêu-Thức Roi-Pháp trên Mộc-Mã
trước khi thực-thi Roi-Pháp trên Chiến-Mã.


Môn-Sinh thao-luyện các Chiêu-Thức Roi-Pháp trên Mộc-Mã
trước khi thao-luyện Roi-Trận trên Chiến-Mã.

Môn-Sinh thao-luyện các Chiêu-Thức Roi-Pháp trên Mộc-Mã
trước khi thao-luyện Roi-Trận trên Chiến-Mã.

 

Môn-Sinh thao-luyện các Chiêu-Thức Roi-Pháp trên Chiến-Mã.

 

Môn-Sinh thao-luyện các Chiêu-Thức Roi-Pháp trên Chiến-Mã.

 

Môn-Sinh thao-luyện các Chiêu-Thức Roi-Pháp trên Chiến-Mã.

 

Môn-Sinh Nicolas ROUX thao-luyện trên Chiến-Mã các Chiêu-Thức Roi-Pháp
« Phá Trận Ngũ-Môn - 五 門 破 陣 ».

 

Môn-Sinh thao-luyện các Chiêu-Thức Kích-Pháp Đại-Việt
của Binh-Khí Cán Dài « Kích-Thương » trên Mộc-Mã
trước khi thao-luyện Kích-Pháp trên Chiến-Mã.

 

Môn-Sinh Benoît ROUX thao-luyện trên Chiến-Mã Chiêu-Thức « Thanh-Long Triều Nguyệt »
trong « Phương-Thiên Họa-Kích Thảo-Pháp » của Binh-Khí Cán Dài thuộc về « Kích-Giáo ».

 

Môn-Sinh Benoît ROUX thao-luyện trên Chiến-Mã Chiêu-Thức « Hồi-Mã Cản Thương »
trong « Phương-Thiên Họa-Kích Thảo-Pháp » của Binh-Khí Cán Dài thuộc về « Kích-Giáo ».

 

Môn-Sinh thao-luyện các Chiêu-Thức Giáo-Pháp
của Binh-Khí Cán Dài « Giáo-Đao » (hay Phác-Đao - 撲 刀)
trên Chiến-Mã.

Môn-Sinh thao-luyện các Chiêu-Thức Giáo-Pháp
của Binh-Khí Cán Dài « Giáo-Đao » (hay Phác-Đao - 撲 刀)
trên Chiến-Mã.

Môn-Sinh Nicolas ROUX thao-luyện trên Chiến-Mã các Chiêu-Thức « Đường Xà Bát-Quái »
trong « Bát-Quái-Siêu-Đao Thảo-Pháp » của Binh-Khí Cán Dài thuộc về « Cổ-Siêu-Đao ».

 

Môn-Sinh Nicolas ROUX thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật Đại-Việt
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ).

 

Môn-Sinh Nicolas ROUX thao-luyện
các chiêu-thức Cung-Thuật Đại-Việt
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ).

 

Môn-Sinh Nicolas ROUX thao-luyện
các chiêu-thức Cung-Thuật Đại-Việt
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ).

 

Môn-Sinh Nicolas ROUX thao-luyện trên Chiến-Mã các Chiêu-Thức « Đường Xà Bát-Quái »
trong « Bát-Quái-Siêu-Đao Thảo-Pháp » của Binh-Khí Cán Dài thuộc về « Cổ-Siêu-Đao ».

Môn-Sinh Nicolas ROUX thao-luyện Chiêu-Thức Siêu-Pháp
« Xung-Thiên » trong « Siêu-Đao Thảo »
với Cổ-Siêu-Đao trên Chiến-Mã.

 

Môn-Sinh Nicolas ROUX thao-luyện Chiêu-Thức Siêu-Pháp
« Đề-Đao » trong « Siêu-Đao Thảo »
với Cổ-Siêu-Đao trên Chiến-Mã.

 

Môn-Sinh Nicolas ROUX thao-luyện trên Chiến-Mã Chiêu-Thức « Dạ-Xoa Thám Hải »
trong « Phương-Thiên Họa-Kích Thảo-Pháp » của Binh-Khí Cán Dài thuộc về « Kích-Giáo ».

 

Môn-Sinh LÊ-Phẫm chuẫn-bị thao-luyện trên Chiến-Mã các Chiêu-Thức « Tốc Giáng Linh Đài Phục Hổ Công »
trong « Ngũ Bá Linh-Trùy Thảo-Pháp » của Binh-Khí Cán Dài thuộc về « Đại-Trùy ».

 

Môn-Sinh Nicolas ROUX chuẫn-bị thao-luyện trên Chiến-Mã các Chiêu-Thức « Tốc Giáng Linh Đài Phục Hổ Công »
trong « Ngũ Bá Linh-Trùy Thảo-Pháp » của Binh-Khí Cán Dài Đại-Việt thuộc về « Đại-Trùy ».

 

Môn-Sinh NGUYỄN Văn Bernard thao-luyện trên Chiến-Mã các Chiêu-Thức « Tốc Giáng Linh Đài Phục Hổ Công »
trong « Ngũ Bá Linh-Trùy Thảo-Pháp » của Binh-Khí Cán Dài Đại-Việt thuộc về « Đại-Trùy ».

 

Môn-Sinh Benoît ROUX thao-luyện trên Chiến-Mã các Chiêu-Thức Mâu-Pháp « Hồi Thân Phóng Mâu »
của Binh-Khí Cán Dài Đại-Việt thuộc về « Xà-Mâu ».

 

Môn-Sinh Benoît ROUX thao-luyện trên Chiến-Mã các Chiêu-Thức Thảo-Pháp « Vũ-Khách Đinh-Ba »
của Binh-Khí Cán Dài Đại-Việt thuộc về « Đinh-Ba ».

 

Môn-Sinh Benoît ROUX thao-luyện trên Chiến-Mã các Chiêu-Thức Thảo-Pháp « Vũ-Khách Đinh-Ba »
của Binh-Khí Cán Dài Đại-Việt thuộc về « Đinh-Ba ».

 

 

(Còn tiếp...)

 

Ban Võ-Sư
Võ-Trận Đại-Việt
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

      1 – Lựa-Chọn Chiến-Mã

      2 – Thiết-Bị Yên-Cương

      3 – Thao-Luyện Mã-Thuật

      4 – Thao-Luyện Sử-Dụng Binh-Khí Trung-Cổ trên Ngựa

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.