MÃ-THUẬT

 

 

II - Mã-Thuật Võ-Trận


1 - Lựa Chọn Chiến-Mã

   

 

Iago, Chiến-Mã đầu-tiên của Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt.

 

 

       Việc lựa chọn Chiến-Mã là đều thiết-yếu cho Kị-Binh xua nay.

A - Tuyển-Chọn Chiến-Mã theo Tiêu-Chuẫn Ngoại-Hình Học :

       Những giống ngựa trận được các tướng-soái thủa xưa quí-chuộng vẫn thường là giống ngựa gọi là « Thiên-Lý-Mã » (Ngựa chạy ngàn dặm), như giống ngựa "Huyết-Hãn Mã" Akhal-Téké, hay giống ngựa gọi là "Thiên-Mã" như ngựa Jaf Ba-Tư và ngựa thuần-chủng Ả-Rập, nhập-cảng từ các nước Trung-Ðông xa-xôi (Ferghana, Turkménistan, Kurdistan, Ba-Tư, A-Phu-Hãn...) theo Ðường Buôn Tơ-Lụa.

       Bảo-Mã thuần-chủng Trung-Đông - mà Viễn-Đông gọi là Thiên-Mã - được chọn theo 12 đức-tính như sau : Ba Thứ Dài, Ba Thứ Ngắn, Ba Thứ Rộng và Ba Thứ Thanh.

       - Ba Thứ Dài là : 1.Cổ dài ; 2.Tai dài ; 3.Chân trước dài.

       - Ba Thứ Ngắn là : 1.Lưng Ngắn ; 2.Xương Đuôi Ngắn ; 3.Chân sau Ngắn.

       - Ba Thứ Rộng là : 1.Trán Rộng ; 2.Ngực Rộng ; 3.Mông Đùi Rộng.

       - Ba Thứ Thanh là : 1.Da Thanh ; 2.Mắt Thanh ; 3.Móng Thanh.

       Ngoài 12 đức-tính nói trên, Bảo-Mã đó còn phải có được thêm một Bâu-Kiều cao và hai Hông-sường không có thịt.

 

« Thiên-Lý-Mã Akhal-Téké » (Huyết-Hãn Mã) xứ Turkmenistan

 

 

« Thiên-Mã Thuần-Chủng Jaf » xứ Kurdistan

 

B - Tuyển-Chọn Chiến-Mã theo Tiêu-Chuẫn Mã-Kinh 馬 經 :

       Hơn nữa, việc lựa chọn Ngựa tại nước Việt để huấn-luyện thành Chiến-Mã còn tùy-thuộc vào những điều-kiện khó-khăn nêu lên trong Mã-Kinh.

       Trước tiên, người ta từ-bỏ các loại « Ngựa Tía Lang Lô » (Ngựa Tía có Dương-Vật sắc lang trắng) và loại « Ngựa Ô Bướm Trán » (Ngựa Ô có đốm lông sắc trắng trước trán).

       Tiếp theo, người ta xem Xoáy Lông Ngựa : « Chữ tốt xem Tay, Ngựa hay xem Xoáy » và từ-bỏ loại Ngựa có những thứ « Xoáy Xấu » như :
       1. Xoáy O ("Làm Quan mất chức, Nhọc lo đêm ngày") ;
       2. Xoáy Sầu-Bi ;
       3. Xoáy vành Tai ;
       4. Xoáy Dạng Đôi ;
       5. Xoáy Đau Bụng ;
       6. Xoáy Đầu Âm ;
       7. Xoáy Đùi (Hậu Xoáy Kiếm - " Hậu-Kiếm tan-hoang cửa nhà") ;
       8. Xoáy Hoang-Tông (Ngựa có Xoáy Hoang-Tông như Mái Nhà Không Đòn Dông).

       Sau đó, người ta tìm chọn loại Ngựa có « Bốn Xoáy Ống » (gọi là Tứ-Trụ) và có đầy-đủ « Chín Xoáy Tốt » như :
       - Một Xoáy Mặt ;
       - Hai Xoáy Gióng ;
       - Cặp Xoáy Minh-Đường ;
       - Cặp Xoáy Dạng ;
       - Cặp Xoáy Dang.

       Cuối cùng, người ta tìm chọn loại Ngựa có những « Xoáy Hiếm-Quí » như :
       1. Tiền Xoáy Kiếm ("Tiền-Kiếm thì sang, Hậu-Kiếm tan-hoang cửa nhà") ;
       2. Xoáy Song-Quan ;
       3. Cặp Xoáy Bá-Đâng ;
       4. Cặp Xoáy Mặt.

       Dưới đây là Sáu Tuấn-Mã đã và đang được sử-dụng trong việc đào-tạo Môn-Sinh Võ-Trận Đại-Việt.

Chiến-Mã « Agabek » - với sắc lông Ngựa Qua
(Thuần-Chủng
« Huyết-Hãn-Mã » Akhal-Téké)
.

 

Chiến-Mã « Erindhawa » - với sắc lông Ngựa Hồng-Ðính
(Thuần-Chủng Ả Rập, dòng Tây-Ban-Nha).

 

Chiến-Mã «  Iago » - với sắc lông Ngựa Hồng-Lão
(Thuần-Chủng Ả Rập, dòng Tây-Ban-Nha).

 

« Hắc-Long » - với sắc lông Ngựa Ô Đan-Phúc
(
dòng Ngựa Kabardin pha giống Ngựa Chiến Bắc-Thảo).
.

 

Chiến-Mã « Sueño » - với sắc lông Ngựa Hồng-Điều
(Thuần-Chủng Ả Rập, dòng Tây-Ban-Nha).
.

 

« Thần-Phong » - với sắc lông Ngựa Đạm-Chỉ,
(dòng Ngựa Kabardin pha giống Ngựa Chiến Bắc-Thảo)

 

 

 

Ban Võ-Sư
Võ-Trận Đại-Việt
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

      1 – Lựa-Chọn Chiến-Mã

      2 – Thiết-Bị Yên-Cương

     3 – Thao-Luyện Mã-Thuật

     4 – Thao-Luyện Sử-Dụng Binh-Khí Cổ-Truyền trên Ngựa

 


Thư Mục :

 

       « Les Chevaux du Sahara - Những Tuấn-Mã Vùng Sa-Mạc » của Đại-Tướng DUMAS và Emir ABD-EL-KADER, Nhà Xuất-Bản OLA, Ấn-bản 1998.

       « L'Âge d'Or de la Cavalerie - Thời Hoàng-Kim Kị-Binh » của Z.GRBAZIC và V. VUKSIC, Nhà Xuất-Bản La Bibliothèque des Arts, Paris-Lausanne.

       « Le Cheval et l'Homme - Ngựa và Người » của LUIGI GIANOLI, Nhà Xuất-Bản Denöel,.
in tại Suisse bởi Conzett & Hubert, Zurich.

       « Les Chevaux - Ngựa » của E. H. EDWARDS, Nhà Xuất-Bản Prestige SOLAR, in tại HongKong, 1992.

       « Xem Xoáy Ngựa » Theo Tục-Lệ Truyền-Khẫu (theo Mã-kinh) của Người Việt tại Bình-Định.

  

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.