LỊCH-SỬ

 

 

Bộ-Viện
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT

 

Hình-Ảnh
Ban Mã-Thuật

 

 

 

 Phần II

 

B - Thao-Luyện Mã-Thuật Võ-Trận

 

 

 

       Kị-Sĩ cần phải khắc-phục các hình-thức cốt-yếu của Mã-Vũ đặng dễ-dàng-hóa việc học-tập vũ-lộng ngoài mã-trường các loại Binh-Khí trong Thập-Bát Ban Võ Nghệ, đó là Cung, Kiếm, GiảnTám loại Binh-khí Cán Dài (1.Giáo-Đao, 2.Siêu-Đao, 3.Thương, 4.Kích, 5.Mâu, 6.Đinh-Ba, 7.Phủ-Việt, 8.Đại-Trùy) đặc-thù của Kị-Binh Đại-Việt.


Võ-Sinh LÊ-Tuấn-Anh đang thao-luyện
các hình-thức Mã-Vũ ngoài mã-trường.

Võ-Sinh Bernard NGUYỄN-Văn đang thao-luyện
các hình-thức Mã-Vũ ngoài mã-trường.

 

Võ-Sinh Benoît ROUX đang thao-luyện
các hình-thức Mã-Vũ với Thuẫn-pháp trên lưng ngựa.

 

Võ-Sinh Nicolas ROUX đang thao-luyện
các hình-thức Mã-Vũ với Thuẫn-pháp trên lưng ngựa.


Huấn-luyện chiến-mã « Iago »
quen-thuộc với diễn-tập Binh-Khí Phát-Xạ thuộc về Cung & Tên (Cung-Thuật Trên Ngựa - Kị-Xạ).

 

 

Huấn-luyện chiến-mã « Iago »
quen-thuộc với diễn-tập Binh-Khí Phát-Xạ thuộc về Cung & Tên (Cung-Thuật Trên Ngựa - Kị-Xạ).

 

Môn-Sinh Nicola ROUX thao-luyện
Kiếm-Pháp trên Chiến-Mã.

 

Môn-Sinh Benoît ROUX thao-luyện
Kiếm-Pháp trên Chiến-Mã.

 

 

Võ-Sinh Nicolas ROUX đang thao-luyện nước Tế Sãi-Dài
với Siêu-Đao-pháp trên ngựa.

 

 

Võ-Sinh Nicolas ROUX đang thao-luyện nước Tế Sãi-Dài
với Siêu-Đao-pháp trên ngựa.

 

Võ-Sinh Benoît ROUX đang thao-luyện Phi nước Gom
với Xà-Mâu-pháp trên ngựa.

Võ-Sinh Benoît ROUX đang thao-luyện Phi nước Đại
với Xà-Mâu-pháp trên ngựa.

 

 

(Còn tiếp theo...)

 

Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG
Bộ-Viện
Võ Trận Đại-Việt

 

 

 

 

 

 

 

Trở lại Trang LỊCH-SỬ

Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.