KHẢO-LUẬN

 

 

II.
BINH-KHÍ CỔ-TRUYỀN

 

3 - Binh-Khí Cán Dài

 

 

 

 

        Binh-Khí Cán Dài - ngoại trừ Bừa CàoTrượng - là loại Binh-Khí Quân-dụng cổ-truyền và thường được sử-dụng trên lưng ngựa.

Võ-Tướng với Binh-Khí Cán Dài
Triều Nhà NGUYỄN (1802-1945)

 

       Chính vì lý-do trên, mà Môn-Sinh trong Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt của Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương France đều được học Mã-Thuật Võ-Trận để được thật-sự biết sử-dụng những binh-khí thuộc về Võ-Trận Trung-Cổ.

        Có 12 loại Binh-Khí Cán Dài cổ-truyền của Võ-Trận Đại-Việt, đó là :

       01 - Côn & Roi ;

       02 - Thương ;

       03 - Siêu-Đao ;

       04 - Giáo (Giáo-Sóc, Giáo-Đao, Giáo-Mác, Giáo-Rìu), Lao ;
       05 - Kích ;

       06 - Bừa Cào ;

       07 - Xà-Mâu ;

       08 - Đinh-Ba ;

       09 - Phủ & Việt ;

       10 - Chùy & Trùy ;

       11 - Trượng ;

       12 - Thiên-Phủ-Giáo.

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN-ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.