VÕ-THUẬT

 

 

Bộ-Viện
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT

 

Hình-Ảnh
Ban Võ-Thuật

 

 

 

 Phần I

 

B - Thao-Luyện trên Chiến-Mã

 

 

 


    

 

 

 

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng thao-diễn Thảo-pháp
« Bác-Xà-Mâu » ( 剝 蛇 矛) trên chiến-mã.

 

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng thao-diễn Thảo-pháp
« Bác-Xà-Mâu » ( 剝 蛇 矛) trên chiến-mã.

 

Võ-Sinh Nicolas ROUX Bình-Định Sa-Long-Cương
thuộc Ban Võ-Trận Đại-Việt
đang thao-luyện nước Tế-sãi
với Siêu-Đao-pháp trên ngựa.

 

Võ-Sinh Bình-Định Sa-Long-Cương
thuộc Ban Võ-Trận Đại-Việt

thao-luyện
« Mã-Thuật Võ-Trận ».

.

Môn-Sinh chuẫn-bị thao-luyện Cung-Thuật
Đại-Việt
trên Chiến-Mã.

Môn-Sinh chuẫn-bị thao-luyện Cung-Thuật
Đại-Việt
trên Chiến-Mã.

 

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng cưỡi Chiến-Mã Iago.

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng cưỡi Chiến-Mã Iago.

 

 

Môn-Sinh thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật Đại-Việt
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ).

 

Môn-Sinh thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật Đại-Việt
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ).

 

Võ-Sư Võ-Trận Đại-Việt đang giảng dạy Thảo-pháp
« Bác-Xà-Mâu » ( 剝 蛇 矛) cho Môn-Sinh nơi Mã-Trường.

Võ-Sinh Ban Võ-Trận Đại-Việt
thuộc Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương thao-luyện

« Bác-Xà-Mâu » ( 剝 蛇 矛) trên chiến-mã.

Môn-Sinh thao-luyện Trùy-Pháp Đại-Việt, trên Chiến-Mã,
qua bài Thảo « Ngũ Bá Linh-Trùy - 五 霸 靈 錐 ».

Võ-Sinh thao-luyện Đại-Trùy Thảo-pháp
« Ngũ Bá Linh-Trùy - 五 霸 靈 錐 »
trên chiến-mã.

 

Võ-Sinh Ban Võ-Trận Đại-Việt
thuộc Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương
chuẫn-bị khởi-sự thao-luyện các « Chiêu-Thức Cung-Thuật »
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ) ngoài thao-diễn-trường.

 

 

Võ-Sinh Ban Võ-Trận Đại-Việt
thuộc Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương thao-luyện

«
Cung-Pháp » trên
Chiến-Mã.

 

..

 

Võ-Sinh Ban Võ-Trận Đại-Việt
thuộc Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương
thao-luyện « Kiếm-Pháp » trên Chiến-Mã.

 

Võ-Sinh Ban Võ-Trận Đại-Việt
thuộc Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương

thao-luyện « Kích-Pháp » trên Chiến-Mã.

 

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng cưỡi tuấn-mã « Agabek »,
thuần-chủng Huyết-Hãn-Mã Akhal-Téké.

 

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng cưỡi tuấn-mã « Agabek »,
thuần-chủng Huyết-Hãn-Mã Akhal-Téké.

 

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng cưỡi tuấn-mã « Iago »,
thuần-chủng Thiên-Lý-Mã Ả-Rập.

 

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng cưỡi tuấn-mã « Iago »,
thuần-chủng Thiên-Lý-Mã Ả-Rập.

 


(Còn tiếp theo...)

 

Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.