VÕ-THUẬT

 

 

Bộ-Viện
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT

 

Hình-Ảnh
Ban Võ-Thuật

 

 

 

 Phần I

 

A - Thao-Luyện trên Đất Liền

 

 


    

Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng đang luận giảng về
« Mã-Thuật trong Võ-Trận Cổ-Truyền ».

 

Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng ngày Biểu-Diễn Võ-Thuật
bởi Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG, tại Sân Duranti,
(Toulouse - France) trong dịp « Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội »,
do Đô-Chính Toulouse và UNESCO Việt-Nam
tổ-chức từ ngày 30-05-2007 đến ngày 3-06-2007.

 

Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng thao-diễn Thảo-pháp « Bác Xà Mâu »
( 剝 蛇 矛 ) của Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG
trong dịp Lễ Giỗ Tổ ngày 11-11-2007 cử-hành
tại Haute-Garonne (France)

Võ-Sư Trịnh-Quang-Thắng thao-diễn bài
Thảo-pháp « Liễu-Diệp Thương » ( 柳 葉 槍)
của Hệ-Phái Xả ĐÀNG Nguyện - HÀ-Hân,
do Võ-Sư Trần Quang Diễn lưu-truyền hậu-thế.

Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng đang thao-diễn bài Thảo-pháp
« Song-Trùy » ( 双 錐 ) của Hệ-Phái Hương-Kiểm LÀI - LÂM Đình Thọ,
do Sư-Trưởng LÂM Ngọc Phú lưu-truyền hậu-thế.

 

Huấn-Luyện-Viên Alban Trịnh-Quang-Việt thao-diễn
bài Thảo-pháp « Đại Phủ-Việt » ( 大 斧 鉞 )
của Hệ-Phái Xả ĐÀNG Nguyện - HÀ-Hân,
do Võ-Sư Trần Quang Diễn lưu-truyền hậu-thế.

 

 

Võ-Sinh Patrick QUINQUIRY diễn Thảo-pháp
« Siêu Bát-Quái » của Hệ-Phái Bình-Định
SA-LONG-CƯƠNG.

 

Võ-Sư TRỊNH diễn Thảo-pháp « Thái-Sơn Côn »
của Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG.

 

 

 

Huấn-Luyện Viên Alban TRỊNH Quang-Việt thao-diễn
« Long-Vân Kiếm-pháp » trong dịp Lễ Giỗ Tổ
ngày 11-11-2007.

 

Hướng-Dẫn Viên Phụ-Tá Jean-Marc Couchet thao-diễn
bài Thảo-pháp « Phương-Thiên Họa-Kích »
( 方 偏 禍 戟 )
của Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG.

Hướng-Dẫn Viên Bernard Nguyễn-Văn thao-diễn bài
Đại-Trùy Thảo-pháp « Ngũ Bá Linh-Trùy - 五 霸 靈 錐 »

của Hệ-Phái Xả ĐÀNG Nguyện - Hà-Hân,
do Võ-Sư Trần Quang Diễn lưu-truyền hậu-thế.

 

Huấn-Luyện-Viên Marc Nguyễn Phi-Hổ thao-diễn bài
Trường-Thương Thảo-pháp « Lê-Hoa Thương » ( 棃 花 槍 ) của Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG.

 

Võ-Sinh Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương đang thao-luyện chiến-đấu tập-thể
bằng Binh-Khí Sắc-bén trong Truyền-Thống Võ-Trận.

 

Võ-Sinh Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương đang thao-luyện song-đấu Kiếm-Thuật
trong Truyền-Thống Võ-Trận.

 

Võ-Sinh đang thao-diễn tập-thể Tám Chiêu-Thức Thuẫn-pháp chính-yếu của « Bàng-Bài - 旁 牌 » (Tấm Chắn bên hông)
xuyên qua bài Thảo-pháp « Thiết-Khiên » ( 鐵 牽 )
.

 

 

Võ-Sinh đang thao-diễn tập-thể bài Thảo-pháp
« Long-Vân Kiếm » ( 龍 雲 劍 ).

 

Hướng-Dẫn Viên Bernard NGUYỄN-Văn diễn
bài Thảo Nhu-Quyền « Hành-Vân ».

 

 

Môn-Sinh Jean-Marc COUCHET và NGUYỄN-Phi-Hổ Marc
thao-diễn Đấu Trường Côn trong dịp Lễ Giỗ Tổ
ngày 11-11-2007 tại Haute-Garonne (France).

 

Hướng-Dẫn Viên Nicolas Roux diễn bài Thảo-pháp
«
Thanh-Long Nhị Đầu Thương » ( 青 龍 二 頭 )
của Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG.

Hướng-Dẫn Viên Nicolas Roux diễn bài Thảo-pháp
« Thanh-Long Lưỡng Đầu Kích » ( 青 龍 兩 頭 戟 )
của Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG.

 

Võ-Sinh thao-diễn bài Thảo-bộ « Lão-Mai ».

 

Huấn-Luyện-Viên Alban TRỊNH thao-diễn Thảo-pháp
«Tứ-Hải » ( 四 海 ) trong dịp Lễ Giỗ Tổ ngày 11-11-2007.

Võ-Sinh thao-luyện tập-thể Thảo-bộ
Giao-Đấu bằng Tay Không.

 

Võ-Sinh thao-luyện áp-dụng Thảo-Bộ
Giao-Đấu bằng Tay Không.

 

Võ-Sinh thao-luyện Giao-Đấu bằng Tay Không.

 

Võ-Sinh thao-luyện Giao-Đấu tập-thể
bằng Tay Không.

 

 

Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng và các Huấn-Luyện-Viên
Alban Trịnh-Quang-Việt & Marc Nguyễn-Phi-Hổ
ngày Lễ Giỗ Tổ (2004).

 

Võ-sư TRỊNH Quang Thắng và các Môn-Sinh (2004).

 

 

 


(Còn tiếp theo...)

 

Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.