VÕ-THUẬT

 

 

V.
Khí-Công và Nội-Công

     

 

 

 
 

    

 

 

       Khi đề-cập tới Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Định, phải nói đến kỷ-thuật hô-hấp gọi là «Nội-Công» mà lắm người nhầm-lẫn với « Khí-Công ». Thật ra môn Nội-Công khác-biệt với môn Khí-Công dù vẫn cùng trong lảnh-vực kỷ-thuật hô-hấp.

       Ngày nay Kỷ-Thuật Hô-Hấp được Trung-Hoa Dân-Quốc phổ-biến ít nhiều trên thế-giới dưới danh-từ «Gi-Gong» (Khí-Công).

       Ngoài ra, có nhiều Môn-Sinh còn nhầm lẫn Môn «Khí-Công» và «Nội-Công» với Môn «Ngạnh-Công» (硬功) là môn « Luyện Gồng Thân-thể ».

 

Khí-Công (氣功)

       «Khí-Công» là môn « Luyện Khí », tương-dối dễ-dàng hơn môn « Luyện Nội-Công ». Nó gồm có hai phương-cách hô-hấp dị-biệt :

       1). Môn «Khí-Công» luyện theo « Hậu-Thiên-Khí ».

       2). Môn «Khí-Công» luyện theo « Tiên-Thiên-Khí ».

       Môn «Bát-Đoạn-Cẩm» là một môn Khí-Công được biết tới nhiều nhất, mà trong đó có hai thành-phần : «Võ Bát-Đoạn-Cẩm»«Văn Bát-Đoạn-Cẩm».

       Phần «Võ Bát-Đoạn-Cẩm» thuộc phần gọi là «Động-Luyện» - với bài Thảo gồm có 8 câu Thiệu - là được phổ-biến rộng-rải khắp nơi trên thế-giới, còn phần «Văn Bát-Đoạn-Cẩm» thuộc phần «Tĩnh-Luyện» thì rất ít được phổ-biến qua sự chân-truyền.


Nội-Công (內功)

       Môn « Nội-Công » là môn « Luyện Tinh hoá Khí, luyện Khí hoá Thần và luyện Thần hoàn Hư ». Đó là những phương-pháp Kiểm-Sát Nội-Tức để rèn-luyện Nội-Lực và Nhiếp-Tâm Tĩnh-Tọa để tu Tâm dưỡng Tánh.

       Võ Cổ-Truyền Việt-Nam tổng-quát gồm có hai phương-pháp tập-luyện «Nội-Công» khác-biệt và trái-ngược nhau :

       1. Phương-pháp Kiểm-Sát Nội-Tức luyện về Hạ-Đơn-Điền (Huyệt Khí-Hải), gọi là « Nội-Công Hạ-Thừa », mà kỷ-thuật hô-hấp vận-dụng sự Nén Hơi Dùng Ý Chí Vận Khí theo lối « Hô-Thăng và Hấp-Giáng », như trong phương-pháp « Tiểu-Châu-Thiên » và « Đại-Châu-Thiên », hay phương-pháp « Tẩy-Tủy » (Tử-Phụng Tủy - Chifeng Sui) của Đạo-Gia, hoặc môn « Dịch-Cân-Kinh » của Đức Bồ-Đề Đạt-Ma.
       Cách luyện về môn « Nội-Công Hạ-Thừa » này tương-đối dễ-dàng nhưng đầy nguy-hiểm.
       Nếu môn-sinh hấp-tấp luyện-tập, thì sẽ rất dễ bị rách màng-bụng (Péritoine) và nếu luyện sai thì hoặc là sẽ bị đau tim và bị mắt đỏ do làm phương-hại đến « Xung-Mạch », hoặc là sẽ bị thác-loạn và cuồng-dâm do luồng Hỏa-Xà Tam-Muội gây nên, hoậc là sẽ bị Hoạt-Tinh đưa đến bại-liệt do « Huyệt Khí-Hải » bị tổn-thương : đó là những bệnh-trạng của « Tẫu Hỏa Nhập Ma ».
       Nếu môn-sinh luyện đúng thì đã-thông Kinh-Mạch phần nào và có được nội-lực hùng-hậu nhưng trở thành tham-dục, rất dễ nóng-giận bất-thường vì bị Uất-Khí nén-dồn.

       2. Phương-pháp Kiểm-Sát Nội-Tức luyện về Thượng-Đơn-Điền (Huyệt Bách-Hội) gọi là «Nội-Công Thượng-Thừa», mà kỷ-thuật hô-hấp, vận-dụng Thanh-Khí-Điễn theo lối tu-dưỡng : nghĩa là Hít vào và Thở ra đều «Không Nén Hơi đưa xuống quá Lỗ Rún», nhưng ngược lại thở ra Đỉnh Đầu (Huyệt Bách-Hội) và thâm-trường liên-tục như bánh xe Phật-Pháp quay tròn, gọi là «Pháp-Luân Thường-Chuyển» (Dharma-Shakra Prâvastana).
       Chúng tôi xin được nói thêm ở đây là : hành-giả muốn thành-công trong việc luyện-tập môn «Nội-Công Thượng-Thừa» này cần phải được học phương-cách Tập-Trung Tinh Khí Thần xuyên qua pháp «Bế Huyệt An Thần Khai Cữu-Khiếu».
       Đây là Pháp-môn truyền-đạt từ thời Đức Thích-Ca Mâu-Ni giảng-dạy tại thành Ba-La-Nại (Bénarès) thủa xưa và bảo-tồn tại núi Tà-Lơn, vùng Thất-Sơn, đã được phát-huy tại miền Nam nước Việt. Pháp-Môn này dạy về Nhiếp-Tâm Tĩnh-Tọa luyện về Thượng-Đơn-Điền, tập-trung Tam-Bảo Tinh-Khí Thần.
       Cách luyện về môn « Nội-Công Thượng-Thừa » này tương-đối khó-khăn hơn và phải được một hành-giả kinh-nghiệm chân-truyền, nhưng không nguy-hiểm vì Không Nín Hơi và Không Dùng Ý Chí Vận Khí. Nếu môn-sinh luyện sai thì mất thời-giờ vô-ích vì vô-hiệu-quả. Nếu môn-sinh luyện đúng thì đã-thông Kinh-Mạch, nội-lực sung-mãng và tâm-hồn sáng-suốt, linh-mẫn và thanh-tịnh. 

    

***

 

       Chương-trình huấn-luyện môn Khí-CôngNội-Công trong Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG gồm có :

       I - «Khởi Khí» và «Vận Khí» - Môn này do sự dày công nghiêng-cứu riêng của Võ-Sư Chưởng-Môn Trương-Bá-Đương đưa vào chương-trình võ-học của Bản Phái :

              - « Khởi Khí »
                        1. Phất-Thủ - 拂 塵 ;
                        2. Bạch-Hạc Lượng Sí - 白 鶴 晾 翅 ;
                        3. Tướng-Quân Bạt Kiếm - 將 軍 拔 劍 ;
                        4. Nhị-Long Hí Thủy - 二 龍 戲 水.

              - « Vận Khí » - Môn này được Võ-Sư Chưởng-Môn Trương-Bá-Đương đặt tên là « Khí-Công Liệu-Pháp - 氣 功 療 法 » :
                        1. Khiên Duyên Thủ - 牽 沿 手 ;
                        2. Phân Thủ - 分 手 ;
                        3. Tả Hữu Chuyển Kình - 左 右 轉 擎 ;
                        4. Thiết-Thủ - 鐵 手
                        5. Song Hùng-Chưởng - 双 熊 掌 :
                        6. Thôi-Sơn Chưởng - 推 山 掌.

       II - « Bát-Đoạn-Cẩm » (八 段 錦) : Môn này do Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng chỉ truyền-đạt lại phần «Võ Bát-Đoạn-Cẩm» với 8 câu Thiệu :
                        1. Lưỡng thủ kình Thiên lý Tam Tiêu -  兩 手 擎 天 理 三 焦 ;
                        2. Tả Hữu Khai Cung Tự Xạ Điêu -  左 右 開 弓 似 射 鵰 ;
                        3. Điều lý tỳ vị đơn cử thủ -  調 理 脾 胃 單 舉 手 ;
                        4. Ngũ lao thất thương vọng hậu tiều -  五 勞 七 傷 望 後 瞧 ;
                        5. Dao đầu bãi vĩ khử tâm hỏa -  搖 頭 擺 尾 去 心 火 ;
                        6. Bối hậu thất điên bách bệnh tiêu -  背 後 七 顛 百 病 消 ;
                        7. Toán quyền nộ mục tăng khí lực -  攥 拳 怒 目 增 氣 力 ;
                        8. Lưỡng thủ phàn túc cố thận yêu -  兩 手 攀 足 固 腎 腰.

       III - « Tấn Nội-Công Thập-Bát Thế » : Môn này thuộc về Phương-pháp Kiểm-Sát Nội-Tức luyện về Hạ-Đơn-Điền theo « Nội-Công Hạ-Thừa »
nên chúng tôi đã loại bỏ không cho dạy trong chương-trình võ-học của bản phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG để ngừa tránh những nguy-cơ bệnh-trạng của « Tẫu Hỏa Nhập Ma ».

       IV - « Luyên Gân Thảo-pháp » : Môn này gồm có Ba bài Thảo Bộ (Luyên Gân Thảo-pháp I, II & III) do Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng truyền-đạt lại, cọng-hưởng với kỷ-thuật trong « Dịch-Cân-Kinh » (Yi Jin Jing 易 筋 經).

    

***


     Nhiếp-Tâm Tĩnh-Tọa - Vận Khí Tu Dưỡng

 « Nhiếp-Tâm Tĩnh-Tọa »

Biển cho lặng Minh-Châu mới hiện ;
Lòng cho riêng mới gọi là Thần.

                                                                                                                         Tôn-Sư Đỗ Thuần Hậu.
                                                                                                                                 (1883 - 1967)       Chiếu theo những điều đã nêu ra ở trên, Hệ-Phái BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG - VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT của chúng tôi duy-nhất truyền dạy cho võ-sinh :

       1 - « Nhiếp Tâm Tĩnh-Tọa » : Đây là một Phương-Pháp Tham-Thiền Nhập-Định, gắn liền với sự tu-luyện về Thượng-Đơn-Điền, dạy hành-giả :
              1.a) Tập-Trung Tinh-Khí-Thần, ba báu linh của con người ;
              1.b) Giải-Thông Nội-Tạng ;
              1.c) Khai-Mở Thần-Thức.

       2 - « Vận Khí Tu-Dưỡng » : Đây là một Phương-Pháp tu-dưỡng theo Tiên-Thiên Khí, dạy hành-giả :
              2.a) Am-tường Nguyên-Lý Thao-Tác phát-sinh Kình-Lực xuyên qua Thảo-pháp cổ-truyền « Lưu-Thủy Hành-Vân »
              2.b) Rèn-luyện phát-huy Nội-Lực của con người.

 

 

 


Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

    

 

 

  • Khí-Công - Nội-Công

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.