VÕ-THUẬT

 

 

II.

GIÁO-TRÌNH

 

 

 

Ẩm Hà Tư Nguyên
Uống Nước Sông Nhớ Suối Nguồn

 

 

       Khi Sư-Trưởng Trương-Thanh-Ðăng đã đắc-thụ hai môn Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Ðịnh và Võ-Thuật Thiếu-Lâm-Tự, thì người sáng-lập Võ-Ðường Sa-Long-Cương ngày 14 tháng 08 năm 1964 tại thủ-đô miền Nam nước Việt, dựng bảng đề tên « Sa-Long-Cương - Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Ðịnh và Thiếu-Lâm-Tự ». Và người truyền-thụ song song hai môn Võ-Thuật hoàn-toàn khác-biệt nhau, đặng môn-sinh lãnh-hội mà phân-biệt Võ Ta và Võ Tàu.
       (Xin xem Bài Phõng-vấn của Ký-giả Vũ Đình Trường năm 1969 tại Sàigòn : "Võ-Đường Sa Long Cương" - đăng trong Nguyệt-San VÕ-THUẬT, Bộ.II Số 8)

       Giáo-trình hiện-tại của Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG Quốc-Tế - trên bình-diện lượng-chất - gồm có đến 60% Võ-Thuật Trung-Hoa và chỉ 40% Võ-Thuật Bình-Định. Tuy-nhiên, một số Chiêu-thức trong những bài Thảo-pháp của 40% Võ-Thuật Bình-Định đó lại bị sửa chế với danh tiếm-xưng là "Chính-bản", khác xa Nguyên-bản.
       Đã vậy, có những Võ-Đường SA-LONG-CƯƠNG còn đem thêm vào Giáo-trình những Võ-Thuật ngoại-lai khác - như Tai Chi Chuan (Thái-Cực-Quyền), Tang-Lang Chuan (Đường-Lang Quyền), Aikido (Hiệp-Khí Đạo), và v.v... - không ăn nhập gì với Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG, trực-liền với Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Định.

       Chính sự khiếm-khuyết về kiến-thức thật-thụ Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Định đã lôi cuốn người ta muốn nối-kết Võ-Thuật Bình-Định với các môn Võ-Thuật ngoại-lai khác ngõ-hầu đạt-thành hiệu-năng tối-đa giả-định nào đó. Và đây là một điều không-tưởng, bởi vì nó chỉ làm giảm-sút đi phẩm-lượng sư-phạm và hiệu-năng thực-tiễn của Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Định.
       Hiển-nhiên không cần nói, sự kết-hợp đó làm phương-hại tới Di-Sản Văn-Hóa Võ-Học của Tiền-Nhân, không sao vãn-hồi đặng.
        Và đó là chưa nói đến sự bị Võ-Thuật ngoại lai đồng-hóa Võ-Học của Việt-tộc, là điều khiến cho Võ-Học của nhân-loại bị nghèo-nàn đi, vì chỉ còn lại cho nhân-loại Võ Học của một vài quốc-gia hiếm-hoi trên thế-giới mà thôi.

       Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Định thuộc về Võ-Trận Đại-Việt, là một di-sản văn-hóa, mật-thiết nối liền với Lịch-Sử.

       Hệ-Phái BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG - Võ-Trận Đại-Việt tại Pháp-Quốc, hành-sự đúng theo danh xưng, dành ưu-tiên phần bảo-tồn cho Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Định của những Danh-Sư Việt-Nam và chỉ bảo-tồn, trong Giáo-Trình của chúng tôi, phần Võ-Thuật đích-thật Cổ-Truyền Bình-Định của Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG do cố Sư-Trưởng TRƯƠNG-Thanh-Đăng đã dạy.

 

  • Giáo-Trình

 

 

Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 


 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.