VÕ-THUẬT

 

 

II.

GIÁO-TRÌNH ĐẲNG-CẤP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Giáo-Trình Đẳng-Cấp trong Hệ-Phái BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG tại Pháp-Quốc - do kinh-nghiệm sư-phạm - được qui-định, với ba buổi học-tập mỗi tuần, như sau :

 

Sắc Đai

Giáo-Trình Đẳng-Cấp

   
 

       A - Cấp Huyền-Ðai :  Một Năm (11 tháng - 264 giờ).

 .Huyền-Ðai : Cấp Dự-Bị (Một tháng - 24 giờ)

                 - Tấn-Pháp (Phần I)

                 - Thủ-Pháp (Phần I)

                 - Cước-Pháp (Phần I)

 .Huyền-Ðai : Cấp Nhập-Môn Dự-Bị (5 tháng - 120 giờ)

                 - Tấn-Pháp (Phần II)

                 - Thủ-Pháp (Phần II)

                 - Cước-Pháp (Phần II)

                 - Một bài Thảo-Bộ

 .Huyền-Ðai : Cấp Nhập-Môn Chính-Qui (5 tháng - 120 giờ)

                 - Tấn-Pháp (Phần III)

                 - Thủ-Pháp (Phần III)

                 - Cước-Pháp (Phần III)

                 - Khởi Khí

                 - Bát-Bộ Chân-Quyền (Nhập Môn)

                 - Một bài Thảo-Bộ

                 - Một bài Thảo Binh-Khí
         
               

   
 

       B - Cấp Lục-Ðai : Ba Năm (33 tháng - 792 giờ).

 .Lục-Ðai : Cấp Sơ-Đẳng Dự-Bị (Một Năm -11 tháng - 264 giờ)

                 - Khởi Khí

                 - Vận Khí - Bát-Đoạn Cẩm

                 - Ngũ-Hành - Nội-Công


                 - Bát-Bộ Chân-Quyền (Giai-Đoạn I)

                 - Hai bài Thảo-Bộ

                 - Hai bài Thảo Binh-Khí

                 - Đối-Kháng :
                        . Bằng Tay Không 

 .Lục-Ðai đệ-nhất Đẳng : Cấp Sơ-Đẳng Nhập-Môn (Một năm - 11 tháng - 264 giờ)

                 - Khởi Khí

                 - Vận Khí - Bát-Đoạn Cẩm

                 - Ngũ-Hành - Nội-Công


                 - Bát-Bộ Chân-Quyền (Giai-Đoạn II)

                 - Hai bài Thảo-Bộ

                 - Hai bài Thảo Binh-Khí

                 - Đối-Kháng :
                        . Bằng Tay Không

 .Lục-Ðai đệ-nhị Đẳng : Cấp Sơ-Đẳng Chính-Qui (Một năm -11 tháng - 264 giờ)

                 - Khởi Khí

                 - Vận Khí - Bát-Đoạn Cẩm

                 - Ngũ-Hành - Nội-Công


                 - Bát-Bộ Chân-Quyền (Giai-Đoạn III)

                 - Hai bài Thảo-Bộ

                 - Hai bài Thảo Binh-Khí

                 - Đối-Kháng :
                        . Bằng Tay Không
                        . Bằng Côn-Roi


                 - Cung-Thuật ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )

                 - Mã-Thuật ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )

   
 

       C - Cấp Hồng-Ðai : Sáu Năm (66 tháng - 1584 giờ).

 .Hồng-Ðai : Cấp Trung-Đẳng Dự-Bị (Hai năm - 22 tháng - 528 giờ)

                 - Khởi Khí

                 - Vận Khí - Bát-Đoạn Cẩm

                 - Ngũ-Hành - Nội-Công


                 - Ba bài Thảo-Bộ

                 - Ba bài Thảo Binh-Khí

                 - Đối-Kháng :
                        . Bằng Tay Không
                        . Bằng Côn-Roi, Đao-Kiếm

                 - Cung-Thuật ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )

                 - Mã-Thuật ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )

 .Hồng-Ðai đệ-nhất Đẳng : Cấp Trung-Đẳng Nhập-Môn (Hai năm - 22 tháng - 528 giờ)

                 - Khởi Khí

                 - Vận Khí - Bát-Đoạn Cẩm

                 - Ngũ-Hành - Nội-Công


                 - Ba bài Thảo-Bộ

                 - Bốn bài Thảo Binh-Khí

                 - Đối-Kháng :
                        . Bằng Tay Không
                        . Bằng Côn-Roi, Đao-Kiếm

                 - Cung-Thuật ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )

                 - Mã-Thuật ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )

 .Hồng-Ðai đệ-nhị Đẳng : Cấp Trung-Đẳng Cơ-Bản (Hai năm - 22 tháng - 528 giờ)

                 - Khởi Khí

                 - Vận Khí - Bát-Đoạn Cẩm

                 - Ngũ-Hành - Nội-Công


                 - Ba bài Thảo-Bộ

                 - Bốn bài Thảo Binh-Khí

                 - Đối-Kháng :
                        . Bằng Tay Không
                        . Bằng Côn-Roi, Đao-Kiếm

                 - Cung-Thuật ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )

                 - Mã-Thuật ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )

   
 

       D - Cấp Hoàng-Ðai đệ-nhất Kỳ : Chín Năm (99 tháng - 2376 giờ).

 .Hoàng-Ðai : Cấp Trung-Đẳng Huấn-Luyện Viên Phụ-Tá (Ba Năm - 33 tháng - 792 giờ)

                 - Khởi Khí

                 - Vận Khí - Bát-Đoạn Cẩm

                 - Ngũ-Hành - Nội-Công


                 - Hai bài Thảo-Bộ

                 - Bốn bài Thảo Binh-Khí

                 - Đối-Kháng :
                        . Bằng Tay Không
                        . Bằng Côn-Roi, Đao-Kiếm

                 - Cung-Thuật Dưới Đất - Bộ-Xạ ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )

                 - Cung-Thuật Trên Ngựa - Kị-Xạ ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )

 .Hoàng-Ðai đệ-nhất Đẳng : Cấp Trung-Đẳng Huấn-Luyện Viên (Ba Năm - 33 tháng - 792 giờ)

                 - Khởi Khí

                 - Vận Khí - Bát-Đoạn Cẩm

                 - Ngũ-Hành - Nội-Công


                 - Hai bài Thảo-Bộ

                 - Bốn bài Thảo Binh-Khí

                 - Đối-Kháng :
                        . Bằng Tay Không
                        . Bằng Côn-Roi, Đao-Kiếm

                 - Cung-Thuật Dưới Đất - Bộ-Xạ ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )

                 - Cung-Thuật Trên Ngựa - Kị-Xạ ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )

 .Hoàng-Ðai đệ-nhị Đẳng : Cấp Trung-Đẳng - Chuẫn Võ-Sư Phụ-Tá (Ba Năm - 33 tháng - 792 giờ)

                 - Khởi Khí

                 - Vận Khí - Bát-Đoạn Cẩm

                 - Ngũ-Hành - Nội-Công


                 - Hai bài Thảo-Bộ

                 - Bốn bài Thảo Binh-Khí

                 - Đối-Kháng :
                        . Bằng Tay Không
                        . Bằng Côn-Roi, Đao-Kiếm

                 - Cung-Thuật Dưới Đất - Bộ-Xạ ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )

                 - Cung-Thuật Trên Ngựa - Kị-Xạ ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )

   
 

       E - Cấp Hoàng-Ðai đệ-nhị Kỳ : Mười Hai Năm (132 tháng).

 .Hoàng-Ðai đệ-tam Đẳng : Cấp Chuẩn-Võ-Sư (Bốn Năm - 1056 giờ)

                 - Khởi Khí

                 - Vận Khí - Bát-Đoạn Cẩm

                 - Ngũ-Hành - Nội-Công


                 - Hai bài Thảo-Bộ

                 - Năm bài Thảo Binh-Khí

                 - Phi-Giáp Tranh-Phong trên Đất liền
                        . Với Binh-Khí Trung-Cổ

                 - Cung-Thuật Trên Đất Liền - Bộ-Xạ ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )

                 - Cung-Thuật Trên Lưng Ngựa - Bộ-Xạ ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )

 .Hoàng-Ðai đệ-tứ Đẳng : Cấp Võ-Sư (Bốn Năm - 1056 giờ)

                 - Khởi Khí

                 - Vận Khí - Bát-Đoạn Cẩm

                 - Ngũ-Hành - Nội-Công


                 - Hai bài Thảo-Bộ

                 - Năm bài Thảo Binh-Khí

                 - Phi-Giáp Tranh-Phong trên Đất liền
                        . Với Binh-Khí Trung-Cổ

                 - Phi-Giáp Tranh-Phong trên Lưng Ngựa ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )
                        . Với Binh-Khí Trung-Cổ
                        . Kị-Xạ

 .Hoàng-Ðai đệ-ngũ Đẳng : Cấp Võ-Sư (Bốn Năm - 1056 giờ)

                 - Khởi Khí

                 - Vận Khí - Bát-Đoạn Cẩm

                 - Ngũ-Hành - Nội-Công


                 - Hai bài Thảo-Bộ

                 - Sáu bài Thảo Binh-Khí

                 - Phi-Giáp Tranh-Phong trên Đất liền
                        . Với Binh-Khí Trung-Cổ

                 - Phi-Giáp Tranh-Phong trên Lưng Ngựa ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )
                        . Với Binh-Khí Trung-Cổ
                        . Kị-Xạ

                 ...

   
 

       F - Cấp Hoàng-Ðai đệ-tam Kỳ : Mười Hai Năm (132 tháng)..

 .Hoàng-Ðai đệ-lục Đẳng : Cấp Võ-Sư (Bốn Năm - 1056 giờ)

                 - Khởi Khí

                 - Vận Khí - Bát-Đoạn Cẩm

                 - Ngũ-Hành - Nội-Công


                 - Ôn-Luyện Thảo-Bộ

                 - Ôn-Luyện Thảo Binh-Khí

                 - Phi-Giáp Tranh-Phong trên Đất liền
                        . Với Binh-Khí Trung-Cổ

                 - Phi-Giáp Tranh-Phong trên Lưng Ngựa ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )
                        . Với Binh-Khí Trung-Cổ
                        . Kị-Xạ

 .Hoàng-Ðai đệ-thất Đẳng : Cấp Võ-Sư (Bốn Năm - 1056 giờ)

                 - Khởi Khí

                 - Vận Khí - Bát-Đoạn Cẩm

                 - Ngũ-Hành - Nội-Công


                 - Ôn-Luyện Thảo-Bộ

                 - Ôn-Luyện Thảo Binh-Khí

                 - Phi-Giáp Tranh-Phong trên Đất liền
                        . Với Binh-Khí Trung-Cổ

                 - Phi-Giáp Tranh-Phong trên Lưng Ngựa ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )
                        . Với Binh-Khí Trung-Cổ
                        . Kị-Xạ

 .Hoàng-Ðai đệ-bát Đẳng : Cấp Võ-Sư (Bốn Năm - 1056 giờ)

                 - Khởi Khí

                 - Vận Khí - Bát-Đoạn Cẩm

                 - Ngũ-Hành - Nội-Công


                 - Ôn-Luyện Thảo-Bộ

                 - Ôn-Luyện Thảo Binh-Khí

                 - Phi-Giáp Tranh-Phong trên Đất liền
                        . Với Binh-Khí Trung-Cổ

                 - Phi-Giáp Tranh-Phong trên Lưng Ngựa ( riêng dành cho Ban Võ-Trận Đại-Việt )
                        . Với Binh-Khí Trung-Cổ
                        . Kị-Xạ

                 ...

 

 

Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

  • Giáo-Trình Đẳng-Cấp

 

 


 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.