VÕ-THUẬT

 

 

I.

DI-SẢN
V
ĂN-HÓA VÕ-HỌC ĐẠI-VIỆT

 

 

 

 

NHỮNG DÒNG VÕ-TRẬN
Bình-Định Tây-Sơn

 

Hệ-Phái
Dòng Võ

« Xả ĐÀNG Nguyện »

(Xả ĐÀNG HÀ-Hân)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hệ-Phái Dòng Võ « Xả ĐÀNG Nguyện » do danh-sư HÀ-Hân sáng-lập từ Hệ-Phái cụ Trương Thành Kiệt, qui-tiên không hậu-duệ.

      Cao-đồ của cụ HÀ-Hân là chính trưởng-nam của cụ, là Sư-Trưởng HÀ Trọng Thất, người đã từng phụ giúp cha đào-tạo nên Võ-Sư TRẦN Quang Diển (Chiến-danh Tám-Diễn).

      Ngoài ra, dánh-sư HÀ-Hân, cũng đã đào-tạo nhiều Môn-SInh, trong đó có Sư-Trưởng ĐẶNG Văn Hoàng (Chiến-danh BA-Hoàng).

      Vế sau, Sư-Trưởng HÀ Trọng Thất, lại được tho-hưởng Võ-Học của Thầy Hai-Hựu, một cao-đồ của Danh-Sư Cai-HẠNH thuộc Dòng Võ Khiển-TƯỜNG.
      Còn Võ-Sư TRẦN Quang Diển thì về sau được tho-hưởng Võ-Học của Thầy
Nguyễn-Thức (Chiến-danh Xả-Nung), một cao-đồ của Danh-Sư NGUYÊN Văn Hàm (thân-phụ của Sư-Trưởng NGUYÊN Văn Trá ( Chiến-danh Ba-PHONG) thuộc Dòng Võ Khiên-PHẠN & Khiển-THI.

       Kiến-thức về Võ-Học của hai Võ-Sư HÀ Trọng Thất, và Võ-Sư TRẦN Quang Diển đã hổ-trợ đắc-lực cho Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt của chúng ta trong việc nối-liền hai Dòng Võ Trận cốt-yếu của Miền Đất Võ Bình-Định : đó là Dòng Võ Khiển-TƯỜNGDòng Võ Khiển-PHẠN & Khiển-THI.

 

Lão Võ-Sư HÀ-Hân
Sư-Tổ Dòng Võ « Xả Đàng Nguyện ».

Sư-Trưởng HÀ Trọng Thất,
Hậu-duệ Dòng Võ « Xả Đàng Nguyện - Hà-Hân ».

 

Võ-Sư TRẦN Quang Diễn, Cao-đồ của
Dòng Võ « Xả Nung - Nguyễn-Thức » và
Dòng Võ « Xả Đàng Nguyện - Hà-Hân ».

Võ-Sư TRỊNH -Quang Thắng thao-luyện Roi Chiến
Dòng Võ « Xả Đàng Nguyện - Hà-Hân »
cùng Sư-Trưởng HÀ Trọng Thất.
( Hình từ trái sang phải )

 

Sư-Trưởng HÀ Trọng Thất và Võ-Sư
TRỊNH Quang Thắng trong ngày Lễ Giỗ Tổ
Dòng Võ « Xả Đàng Nguyện - Hà-Hân ».

Sư-Trưởng HÀ Trọng Thất và Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng.
(Từ trái sang phải)

 

Sư-Trưởng ĐẶNG Văn Hoàng (BA-Hoàng)
trình-diễn Long-Đao Pháp của
Dòng Võ « Xả Đàng Nguyện - Hà-Hân ».Sư-Trưởng BA-Hoàng Cao-Đồ cua Dòng Võ
« Xả Đàng Nguyện - Hà-Hân ».và Võ-Sĩ LÊ-Phẩm.
(Từ phải sang trái)

.

Chuẫn-Huấn-Luyện-Viên Benoît ROUX thao-diễn
bài Thảo-pháp « Liễu-Diệp Thương » ( 柳 葉 槍 )
của Võ-Phái Tràn-Quang-Diễn,
thuộc Dòng Võ Xả-Nung và Xả-Đàng Hà-Hân
trong dịp Lễ Giỗ Tổ ngày 08-11-2009.

 

Huấn-Luyện-Viên Alban TRỊNH-Quang-Việt diễn
bài Thảo-pháp "Đai Phủ-Việt " ( 大 斧 鉞 )
của Võ-Phái Tràn-Quang-Diễn,
thuộc Dòng Võ Xả-Nung và Xả-Đàng Hà-Hân

trong dịp Lễ Giỗ Tổ ngày 09-11-2008.

.

Võ-Sinh Nicolas ROUX trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-diễn trên bộ Thảo-pháp
« Ngũ Bá Linh-Trùy » ( 五 霸 靈 錐 )
của Võ-Phái Trần-Quang-Diễn,
thuộc Dòng Võ Xả-Nung và Xả-Đàng Hà-Hân.

trong dịp Lễ Giỗ Tổ ngày 09-11-2008.

 

Võ-Sinh Bernard NGUYỄN-Văn trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-diễn trên bộ Thảo-pháp
« Ngũ Bá Linh-Trùy » ( 五 霸 靈 錐 )
của Võ-Phái Trần-Quang-Diễn,
thuộc Dòng Võ Xả-Nung và Xả-Đàng Hà-Hân.

trong dịp Lễ Giỗ Tổ ngày 11-11-2007.

 

 

Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
chuẫn-bị thao-diễn trên chiến-mã Thảo-pháp
« Ngũ Bá Linh-Trùy » ( 五 霸 靈 錐 )
của Võ-Phái Trần-Quang-Diễn,
thuộc Dòng Võ Xả-Nung và Xả-Đàng Hà-Hân.

 

Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
chuẫn-bị thao-diễn trên chiến-mã Thảo-pháp
« Ngũ Bá Linh-Trùy » ( 五 霸 靈 錐 )
của Võ-Phái Trần-Quang-Diễn,
thuộc Dòng Võ Xả-Nung và Xả-Đàng Hà-Hân.

 

 

Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-diễn trên đất liền Thảo-pháp
« Ngũ Bá Linh-Trùy » ( 五 霸 靈 錐 )
của Võ-Phái Trần-Quang-Diễn,
thuộc Dòng Võ Xả-Nung và Xả-Đàng Hà-Hân.

Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-diễn trên chiến-mã Thảo-pháp
« Ngũ Bá Linh-Trùy » ( 五 霸 靈 錐 )
của Võ-Phái Trần-Quang-Diễn,
thuộc Dòng Võ Xả-Nung và Xả-Đàng Hà-Hân.

 

Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-diễn trên chiến-mã Thảo-pháp
« Long-Môn Kiếm» ( 龍 門 劍 )
của Võ-Phái Trần-Quang-Diễn,
thuộc Dòng Võ Xả-Nung và Xả-Đàng Hà-Hân.

 

 
Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-diễn trên đất liền Thảo-pháp
« Long-Môn Kiếm» ( 龍 門劍 )
của Võ-Phái Trần-Quang-Diễn,
thuộc Dòng Võ Xả-Nung và Xả-Đàng Hà-Hân.

 

 

Nữ Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt, trên Mộc-Mã,
qua bài Thảo « Thiết Thai Cung » ( 鐵 胎 弓 )
của Võ-Phái Trần-Quang-Diễn,
thuộc Dòng Võ Xả-Nung và Xả-Đàng Hà-Hân.

 

Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt, trên Chiến-Mã,
qua bài Thảo « Thiết Thai Cung » ( 鐵 胎 弓 )
của Võ-Phái Trần-Quang-Diễn,
thuộc Dòng Võ Xả-Nung và Xả-Đàng Hà-Hân.

 

 

 

       A - Dòng Võ « Khiển TƯỜNG »

       B - Dòng Võ « Khiển PHẠN & Khiển THI »

       C - Dòng Võ « Xả ĐÀNG Nguyện - HÀ-Hân »

       D - Dòng Võ « Hương-Kiểm LÀI »

 

 

Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

       

 

 

Trở lại Trang VÕ-THUẬT
Di-Sản Văn-Hóa

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.