VÕ-THUẬT

 

 

I.

DI-SẢN
V
ĂN-HÓA VÕ-HỌC ĐẠI-VIỆT

 

 

 

 

NHỮNG DÒNG VÕ-TRẬN
Bình-Định Tây-Sơn

 

Hệ-Phái
Dòng Võ

« Khiển TƯỜNG »

 

 

 

 

 

 

          Hệ-Phái Dòng Võ « Khiển TƯỜNG » do danh-sư PHẠM-Tường, trưởng-nam của Cụ PHẠM-Khảo sáng-lập.

       Cụ PHẠM-Khảo ( Tế Giỗ ngày 16 tháng 12 Â.L.) làm Quan Thượng-Thư đệ-nhứt phẩm Triều-Đình, từng giữ chức-tước « Huấn-Binh », và là vị Thầy Võ của các Tướng-Sĩ.


         Trong số các cao-đồ cụ PHẠM-Khảo đã đào tạo, có Ông PHẠM-Tường, trưởng-nam của cụ, có Ông CAI Hạnh :

         A - Ông PHẠM-Tường (ngày Giỗ 26 tháng 02 Â.L.), giữ Quan-chức « Hành-Khiển », là vị Danh-Sư đã đào-tạo bốn          cao-thủ :
                1. Ông Phạm-Cử, (ngày Giỗ 30 tháng 04 Â.L.) con trai của cụ, một danh-sư mà hậu duệ là cao-thủ Phạm-Hiếu (ngày Giỗ 18 tháng 04 Â.L. 1964 ) thân-sinh của Sư Trưởng PHẠM-Thi ;
              2. Ông Hương-Mục Ngạc, vị danh-sư đã đào-tạo hai cao-thủ lừng danh là Bảy LụtMười Quí (Thầy của danh-sư LÊ-Hải - tự SÁU Hà - (ngày Gi23 tháng 07 Â.L. 1981), nhạc-phụ của Sư-Trưởng PHẠM-Thi) ;
                 3. Ông Năm-Nghĩa ;
                 4. Ông Ba-Đào.

           B - Ông CAI Hạnh, giữ Binh-chức « Cai-Tổng », là vị danh-sư đã đào-tạo :
            1. Ông Hồ-Khiêm (cháu ruột) ỏ Thuận-Truyền, Sư-Tổ Phái Võ Họ HỒ (HỒ-Nhu, nổi tiếng với chiến-danh Hồ-Ngạnh)
            2. Ông Hai-Hựu, Sư-Tổ Phái Võ Họ ĐOÀN (ĐOÀN-Ngọc San) và Phái Võ Họ HÀ (HÀ-Trọng-Thất).

         Cho nên, ngày nay các chi-nhánh Võ-Công Miền Đất Võ Bình-Định nói chung và Võ Tây-Sơn nói riêng, hầu hết đều xuất-phát từ một gốc rễ là Hệ-Phái cụ PHẠM-Khảo và cụ PHẠM-Tường.

 

Sư-Trưởng PHẠM-Thi, hậu-duệ
Dòng Võ cụ Hành-Khiển PHẠM-Tường.

Võ-Sư TRỊNH -Quang Thắng ngồi giữa Sư-Trưởng PHẠM-Thi,
hậu-duệ của Giòng Võ Trận Hành-Khiển PHẠM-Tường,
và Võ-Sư PHẠM Văn Cường, Thứ-Nam của Sư-Trưởng PHẠM-Thi
và là cháu ngoại của Danh-Sư LÊ-Hải (Sáu HÀ).

 

Sư-Trưởng PHẠM-Thi hành Lễ trước khi
truyền dạy Thảo-pháp cho Sư-Đồ.

Sư-Trưởng PHẠM-Thi hành Lễ « Tưới Rượu Đầu Roi »
trước khi truyền dạy Roi-Trận cho Sư-Đồ.

.

 

Sư-Trưởng PHẠM-Thi giảng-dạy
về Thảo-Pháp « Bách-Thế Đại-Côn ».

 

 

Sư-Trưởng PHẠM-Thi đang
thao-diễn Thảo-pháp « Lạc Côn ».

 

Sư-Trưởng PHẠM-Thi đang dạy Thuẫn-Pháp « Đằng-Bài »
cho Võ-Sinh trong Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt..


Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-luyện trên bộ Thuẫn-Pháp « Đằng-Bài »
thuộc Dòng Võ Khiển-TƯỜNG.


Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-luyện trên bộ Thảo-Pháp Khiên-Thuẫn
thuộc Dòng Võ Khiển-TƯỜNG.Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-luyện trên bộ Kỹ-Thuật Chiến-Đấu với Thuẫn-Pháp
thuộc Dòng Võ Khiển-TƯỜNG.

Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-luyện trên chiến-mã các hình-thức Mã-Vũ
với Thuẫn-Pháp thuộc
Dòng Võ Khiển-TƯỜNG.

 

Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-luyện trên chiến-mã các hình-thức Mã-Vũ
với Thuẫn-Pháp thuộc
Dòng Võ Khiển-TƯỜNG.

Sư-Trưởng PHẠM-Thi cưỡi chiến-mã « Hắc-Long ».

 Võ-Sư PHẠM-Văn-Cường, thứ-nam của Sư-Trưởng PHẠM-Thi, bên bàn thờ Ông Ngoại là cụ LÊ-Hải (Danh-Sư Sáu HÀ).

 

Nữ Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
chuẫn-bị thao-luyện Cung-Thuật trên Chiến-Mã (Kị-Xạ)
xuyên qua Thảo-pháp « Xuyên Tiễn Cung - 穿 箭 弓 »
của
Dòng Võ Khiển-TƯỜNG.

Nữ Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-luyện
Cung-Thuật trên đất liền (Bộ-Xạ)
xuyên qua Thảo-pháp « Xuyên Tiễn Cung - 穿 箭 弓 »
của Dòng Võ
Khiển-TƯỜNG.

 

Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-luyện Cung-Thuật trên đất liền (Bộ-Xạ),
qua bài Thảo-pháp « Xuyên-Tiển-Cung »
( 穿 箭 弓 )
của Dòng Võ
Khiển-TƯỜNG.

 

Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-luyện Cung-Pháp trên chiến-mã (Kị-Xạ),
qua bài Thảo-pháp « Xuyên-Tiển-Cung »
( 穿 箭 弓 )
của Dòng Võ
Khiển-TƯỜNG.

 

Sư-Trưởng PHẠM-Thi thao-diễn
« Quyền-pháp ».

 

Sư-Trưởng PHẠM-Thi thao-diễn
« Roi-pháp ».

 

Sư-Trưởng PHẠM-Thi thao-diễn
Thảo-pháp « Song Dao ».

 

Sư-Trưởng PHẠM-Thi thao-diễn
Thảo-pháp « Long-Đao ».

 

Sư-Trưởng PHẠM-Thi thao-diễn
Thảo-pháp « Xà-Mâu Trượng ».

 

Sư-Trưởng PHẠM-Thi thao-diễn
Thảo-pháp « Thiết-Lĩnh ».

 

 

Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       A - Dòng Võ « Khiển TƯỜNG »

       B - Dòng Võ « Khiển PHẠN & Khiển THI »

       C - Dòng Võ « Xả ĐÀNG Nguyện - HÀ-Hân »

       D - Dòng Võ « Hương-Kiểm LÀI »

 

      

 

 

Trở lại Trang VÕ-THUẬT
Di-Sản Văn-Hóa

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.