VÕ-THUẬT

 

 

I.

DI-SẢN
V
ĂN-HÓA VÕ-HỌC ĐẠI-VIỆT

 

 

 

 

NHỮNG DÒNG VÕ-TRẬN
Bình-Định Tây-Sơn

 

Hệ-Phái
Dòng Võ

« Hương-Kiểm LÀI »

 

 

 

 

 

 

 

       Hệ-Phái Dòng Võ « Hương-Kiểm LÀI » do Cụ Hương-Kiểm LÂM Đình Thọ, hậu-duệ của Dòng Võ cụ LÂM Hữu Phong, sáng-lập.

       Cụ LÂM Hữu Phong vốn gốc người Trung-Hoa, nhưng lại được thọ-hưởng môn Võ Trận Bình-Định Tây-Sơn. Gia-tộc họ LÂM thuở đó là một trong những gia-tộc người Trung-Hoa giàu có nhất ở Bình-Định. Trong mục-đích đối-phó hữu-hiệu với nạn cướp lộng-hành của bọn Dư-Đành dũng-mãnh, cụ LÂM Hữu Phong đã tìm đến những vị Thầy người Việt lừng danh về môn Võ Trận Bình-Định Tây-Sơn thời bấy giờ để mời về dạy tại tư-gia cho dòng họ.

       Và nhờ đấy Cụ LÂM Hữu Phong đã đào-tạo nên người con trưởng-nam là cụ LÂM Đình Thọ nổi tiếng miền Đất Võ Bình-Định với danh « Hương-Kiểm LÀI ».

      Cao-đồ của cụ LÂM Đình Thọ là chính trưởng-nam của cụ, tên là LÂM Ngọc Phú.

      Về sau, Sư-Trưởng LÂM Ngọc Phú còn được hấp-thụ Võ-Học Phái An-Thái của Cụ Tàu Sáu Diệp-Trường-Phát một lượt với Lão Võ-Sư LÊ Trọng Đào, hậu-duệ của Tướng LÊ-Văn-Khôi, con nuôi của Tả-Quân LÊ-Văn-Duyệt. Lão Võ-Sư LÊ-Trọng-Đào là một cao-đồ trong Võ-Phái An-Thái của Cụ Diệp-Trường-Phát và chính là anh ruột của Bà LÊ-Thị-Nhàn, hiền-thê của Sư-Trưởng Lâm-Ngọc-Phú.

      Khi đắc-thụ hai môn Võ-Học Bình-Định Tây-Sơn của Cha & Ông và môn Võ-Học Phái An-Thái của Cụ Tàu Sáu Diệp-Trường-Phát, Sư-Trưởng LÂM Ngọc Phú đã sáng-lập Võ-Đường Bình-Sơn - tên gọi tắt của Bình-Định Tây-Sơn - tại Xả An-Nhơn.

      Hiện tại Dòng Võ Bình-Định Tây-Sơn do trưởng-nam của Sư-Trưởng LÂM-Ngọc-Phú là Võ-Sư LÂM Ngọc Ánh đảm-nhiệm.

      Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt chỉ duy-nhất bảo-tồn và lưu-truyền những bài Thảo Quyền và Thảo Binh-Khí trong Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Định Tây-Sơn mà Sư-Trưởng LÂM Ngọc Phú đã được truyền-thụ từ cụ thân-sinh là Lão-Võ-Sư LÂM Đình Thọ - Hương-Kiểm LÀI.

 

Lão Võ-Sư LÂM Đình Thọ,
Sư-Tổ Dòng Võ « Hương-Kiểm LÀI »

Sư-Trưởng LÂM Ngọc Phú,
Hậu-duệ Dòng Võ « Hương-Kiểm LÀI ».

 

Sư-Trưởng LÂM Ngọc Phú đang "đạp thuốc" điều-trị nội-thương
cho nạn-nhân bằng phương-pháp Võ-Y cổ-truyền Bình-Định.

Sư-Trưởng LÂM Ngọc Phú đang giảng dạy Võ-Y
cổ-truyền Bình-Định cho Võ Sư TRỊNH Quang Thắng
tại Võ-Đường ở An-Nhơn

 

Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng đang thao-diễn bài
Thảo-pháp « Song-Trùy » ( 双 錐 ) của Võ-Thuật
Nhà TÂY-SƠN (1778-1802) thọ-truyền từ Sư-Trưởng
Lâm-Ngọc-Phú, hậu-duệ Giòng Võ Lâm-Đình-Thọ
« Hương-Kiểm LÀI »
.

Chuẫn-Võ-Sư Marc Nguyễn Phi-Hổ diễn bài Thảo Quyền
« Mãnh-Hổ Qui Sào » ( 猛 巢 ) thuộc Giòng Võ

Lâm-Đình-Thọ « Hương-Kiểm LÀI »,
hôm Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ, ngày 08 tháng 11 năm 2009.

 

Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-luyện trên chiến-mã các Chiêu-Thức
trong Thảo-pháp
« Xà-Mâu Công » ( ), thuộc
Giòng Võ
Lâm-Đình-Thọ « Hương-Kiểm LÀI »
.

 

Võ-Sinh trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-luyện trên chiến-mã các Chiêu-Thức
trong Thảo-pháp
« Xà-Mâu Công », thuộc
Giòng Võ
Lâm-Đình-Thọ « Hương-Kiểm LÀI »
.

 

Sư-Trưởng LÂM Ngọc Phú thao-luyện Quyền-pháp
cho Môn-Sinh trong ngày Lễ Giỗ Tổ.

 

Võ Sư TRỊNH Quang Thắng cùng Sư-Trưởng LÂM Ngọc Phú, trong ngày Lễ Giỗ Tổ tại An-Nhơn (Thôn Thắng-Công).

 

Sư-Trưởng LÂM Ngọc Phú
thao-diễn Roi Trận.

 

Sư-Trưởng LÂM Ngọc Phú
thao-diễn Song-Kiếm.

 

Sư-Trưởng LÂM Ngọc Phú
thao-diễn Quyền-pháp
.

 

 

 

       A - Dòng Võ « Khiển TƯỜNG »

       B - Dòng Võ « Khiển PHẠN & Khiển THI »

       C - Dòng Võ « Xả ĐÀNG Nguyện - HÀ-Hân »

       D - Dòng Võ « Hương-Kiểm LÀI »

 

 

Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

       

 

 

Trở lại Trang VÕ-THUẬT
Di-Sản Văn-Hóa

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.