VÕ-THUẬT

 

 

III.

Đẳng-Cấp

 

 

 

 

       Các màu Cấp Ðai cổ-truyền trong Hệ-Phái Sa-Long-Cương gồm có bốn màu và được chia ra theo bốn Cấp Ðai, lập-định theo bốn màu truyền-thống giây đai trong Binh-phục Đại-Việt ngày xưa :

       Ðai "Huyền-Sắc" được dùng cho hạng Binh-Tốt (兵 卒) và Tẩu-Tốt (走 卒)

       Ðai "Lục-Sắc" được dùng cho hạng Quân-Sĩ (軍 士)

       Ðai "Hồng -Sắc" được dùng cho hạng Tướng-Sĩ (將 士)

       Ðai "Hoàng-Sắc" được dùng cho hạng Tướng-Quân (將 軍), Ðại-Tướng (大 將) và Tướng-Soái (將 帥).    

    

 


Đẳng-Cấp Đai Hiện-Hành

 

Đai SLC Việt-Nam


Đai SLC Quốc-Tế

 

Đai SLC Cổ-Truyền

 

 

 


Phẩm-Bậc Cổ-Truyền

 

 

 

       1 - Cấp Huyền-Ðai :

              - Huyền-Ðai (Môn-sinh dự-bị)

 

       2 - Cấp Lục-Ðai :

              - Lục-Ðai 

              - Lục-Ðai  đệ-nhất Ðẳng

              - Lục-Ðai  đệ-nhị Ðẳng

 

       3 - Cấp Hồng-Ðai :

              - Hồng-Ðai  (Hướng-Dẫn-Viên Tập-Sự)

              - Hồng-Ðai  đệ-nhất Ðẳng (Hướng-Dẫn-Viên Phụ-Tá)

              - Hồng-Ðai  đệ-nhị Ðẳng (Hướng-Dẫn-Viên)

 

       4 - Cấp Hoàng-Ðai :

       Hiện-tại, Cấp Hoàng-Đai được phân chia ra như sau :

            Hoàng-Đai bậc Nhất Kỳ :

              - Hoàng-Ðai Không Ðẳng (Huấn-Luyện-Viên Phụ-Tá)

              - Hoàng-Ðai Đệ-Nhất Ðẳng (Huấn-Luyện-Viên)

              - Hoàng-Ðai Đệ-Nhị Ðẳng (Chuẫn-Võ-Sư Phụ-Tá )

            Hoàng-Đai bậc Nhị Kỳ :

              - Hoàng-Ðai Đệ-Tam Ðẳng (Chuẫn-Võ-Sư)

              - Hoàng-Ðai Đệ-Tứ Ðẳng  (Võ-Sư)

              - Hoàng-Ðai Đệ-Ngũ Ðẳng  (Võ-Sư đào-tạo được Chuẫn-Võ-Sư Đẳng-Cấp Hoàng-Đai bậc Nhất Kỳ)

 

Võ-Sư Đặng Phước Bảy, Đệ-Ngũ Đẵng Hoàng-Đai,
một trong rất hiếm trong hàng Võ-Sư tại Việt-Nam,
còn mang Đai theo Màu Đai Cổ-Truyền
của Bình-Đinh Sa-Long-Cương.

( Tín-Dụng Ảnh : Facebook Sa-Long-Cương CN Q.11)

 

Võ-Sư Đặng Phước Bảy, Đệ-Ngũ Đẵng Hoàng-Đai,
một trong rất hiếm trong hàng Võ-Sư tại Việt-Nam,
còn mang Đai theo Màu Đai Cổ-Truyền
của Bình-Đinh Sa-Long-Cương.

( Tín-Dụng Ảnh : Facebook Sa-Long-Cương CN Q.11)


            Hoàng-Đai bậc Tam Kỳ :

              - Hoàng-Ðai Đệ-Lục Ðẳng  (Võ-Sư đào-tạo được Chuẫn-Võ-SưVõ-Sư Đẳng-Cấp Hoàng-Đai bậc Nhị Kỳ)

              - Hoàng-Ðai Đệ-Thất Ðẳng  (Võ-Sư đào-tạo được Võ-Sư Đẳng-Cấp Hoàng-Đai bậc Nhị Kỳ)

              - Hoàng-Ðai Đệ-Bát Ðẳng  (Võ-Sư Trưởng / Võ-Sư Phó Chưởng-Môn)

              - Hoàng-Ðai Đệ-Cữu Ðẳng (Võ-Sư Chưởng-Môn).


Chưởng-Môn Sư-Trưởng
Trương-Thanh-Đăng
mang Hoàng-Đai Đệ-Tứ Đẳng
(2 lằn Tua Vàng một bên đầu đai
và 2 lằn Tua Vàng bên đầu đai kia)
lúc người 60 tuổi.

Chưởng-Môn Sư-Trưởng
Trương-Thanh-Đăng
mang Hoàng-Đai Đệ-Thất Đẳng
(5 lằn Tua Vàng một bên đầu đai
và 2 lằn Tua Vàng bên đầu đai kia)
lúc người 70 tuổi.

 

Chưởng-Môn Sư-Trưởng
Trương-Thanh-Đăng
mang Hoàng-Đai Đệ-Thất Đẳng
(5 lằn Tua Vàng một bên đầu đai
và 2 lằn Tua Vàng bên đầu đai kia)
lúc người ngoài 70 tuổi.

 

Chưởng-Môn Sư-Trưởng
Trương-Thanh-Đăng
mang Hoàng-Đai Đệ-Cửu Đẳng
(6 lằn Vàng một bên đầu đai
và 3 lằn Vàng bên đầu đai kia)
lúc người trên 80 tuổi.

Chưởng-Môn Sư-Phó
Trương-Bá-Đương,
mang Hoàng-Đai Đệ-Bát Đẳng
(8 lằn Vàng mỗi bên đầu đai)
lúc người ngoài 75 tuổi.

 

Chưởng-Môn Sư-Phó
Trương-Bá-Đương
mang Hoàng-Đai Đệ-Cửu Đẳng
(9 lằn Vàng mỗi bên đầu đai)
lúc người trên 80 tuổi.

 

 

Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.