á

 

VÕ-THUẬT

 

 

I.

DI-SẢN
VĂN-HÓA VÕ-HỌC ĐẠI-VIỆT

 

 

 

 

BAN GIÁO-ÁN
Võ-Trận Đại-Việt

 

 

 

« Công Gia Y Bát »
(Ngôi Nhà Chung của Sự Chân-Truyền)

 

 

 

 

  Lời Nói Đầu :

Võ-Trận Đại-Việt là tên gọi một Môn Võ-Thuật trong bốn Môn Võ Việt-Tộc, hiện-hữu từ xa xưa của nước Đại-Việt :

        1 - Môn Võ Giữ Thân-mình, tức là môn "Võ Tự-Vệ" ;
        2 - Môn Võ Giữ Vườn-tược, gọi vắn-tắt là "Võ Vườn" ;
        3 - Môn Võ Giữ Ruộng-nương, gọi vắn-tắt là "Võ Ruộng" ;
        4 - Môn Võ Giữ Đất-nước, gọi vắn-tắt một cách khiêm-cung là "Võ Trận".

        Vì thế, Võ-Trận Đại-Việt là một Di-Sản Võ-Học Cổ-Truyền phi-vật-thể, được nung-đúc cho trận-mạc và bởi trận-mạc, nó bao gồm những Trường Võ Gốc chứ không phải là những Trường Võ Ngọn, càng không phải là một môn Võ-Thuật nào đó ngụy-chế và với danh tiếm-xưng.

       - Những Trường Võ Gốc thuộc về Thế-Gia Võ-Trận lâu đời của nước Việt, với sự lưu-giữ qua các thế-hệ trong sự chân-truyền do Cha truyền Con nối. Như những Dòng Võ Khiển-TƯỜNG (cụ Hành-Khiển PHẠM-Tường), Dòng Võ Khiển-PHẠN & Khiển-THI (cụ Hành-Khiển NGUYỄN Văn Thi), v.v... Do đấy mà Võ-Học được thật sự nằm trong một Hệ-Thống vững-chải và thọ-hưởng một sư-phạm hiệu-năng của nhiều đời chân-truyền. Chứng-cớ hiển-nhiên là những bài Thảo-pháp xuất-sắc của những Võ-Gia được liên-kết tiếp-dẫn cho nhau một cách mạch-lạc qui-nạp bởi một Hệ-Thống Võ-Lý nhất-thức. Đó là Võ-Tộc.

       - Những Trường Võ Ngọn thuộc về những Võ-Gia học lại từ nhiều Võ-Phái khác nhau - nghĩa là Võ-Học bị dang-dỡ - rồi về sau tự đứng ra sáng-lập Môn-Phái mà Sư-Phạm thường luôn thiếu một Hệ-Thống cấu-kết vững-chải của một Võ-Phái đích-nhiên. Chứng-cớ hiển-nhiên là những bài Thảo-pháp của những Võ-Gia này chắp-vá từ nhiều Môn-Phái khác nhau và không cùng chung một Hệ-Thống Võ-Lý. Đó là Võ Lưu.

       Từ sự nhận-xét trên đây, quan-điểm Hệ-Phái của Võ-Học Cổ-Truyền Việt-Tộc khoác-mang một ý-nghĩa văn-hóa vô-cùng quan-trọng. Lý-do đơn-giản là một Môn-Phái đáng với danh xưng cần thuộc về một Hệ-Thống Triết-Lý, gọi là Hệ-Phái.

       Võ-Học Cổ-Truyền ngàn năm bao-la như biển cả, và đã được ví như một cây Cổ-Thụ gồm Gốc RễNgọn Cành.

       Người muốn nghiên-cứuBảo-tồn Võ-Học cần phải biết nhận-định bốn Mốn Võ Việt-tộc (Võ Tự-Vệ, Võ Vườn, Võ Ruộng và Võ Trận) nói trên cũng như cần phải biết phân-biện thế nào là Trường Võ Gốc và thế nào là Trường Võ Ngọn, ngõ-hầu nhận-thức đúng-đắn mỗi « Hệ-Phái ».

 

 

 

  Ban Giáo-Án :

       Nhắm mục-đích bảo-tồn hữu-hiệu và chấn-hưng thích-đáng Di-Sản Văn-Hóa Võ-Học Cổ-Truyền phi-vật-thể của Đại-Việt, Ban Giáo-Án của chúng tôi giảng-dạy Võ-Học của Năm giòng Võ :

 

       1 - Dòng Võ « Khiển TƯỜNG »

       2 - Dòng Võ « Khiển PHẠN & Khiển THI »

       3 - Dòng Võ « Xả ĐÀNG NGUYỆN ( HÀ-Hân )»

       4 - Dòng Võ « Hương-Kiểm LÀI »

       5 - Dòng Võ « TRƯƠNG Thanh Đăng »

 

 

 

Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

       

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.