TRUYỀN-THỐNG

 

 

II.
Trình-Diễn Võ-Thuật
Ngày Lễ Giỗ Tỗ

 

 

 

« Công Gia Y Bát »
(Ngôi Nhà Chung của Sự Chân-Truyền)

 

 

 

       Truyền-Thống trình-diễn Võ-Thuật ngày « Lễ Giỗ Tổ » được bảo-trì trong tất-cả các Môn-Phái Võ-Thuật Cổ-Truyền Việt-Nam.

       Hàng năm tất-cả các môn-sinh trong Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG theo truyền-thống đó, đồng tới tề-tựu để cử-hành Lễ Giỗ Nhị Vị Sư Tổ là Bồ-Ðề Ðạt-MaÐức Quan-Thánh. Nhân dịp này các môn-sinh ứng-thí lên Đẳng-Cấp và cùng nhau trình-diễn các bài Thảo Bộ và Thảo Binh-Khí trong Thập-Bát Ban Võ-Nghệ.

 

 

Chuẫn-Võ-Sư Alban TRỊNH diễn bài Thảo « Giáo-Mác », hôm Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ, ngày 08 tháng 11 năm 2009.

Chuẫn-Võ-Sư Marc NGUYỄN diễn bài Thảo Quyền
« Miêu Tẩy Diện - »
, hôm Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ,
ngày 08 tháng 11 năm 2009.

 

Chuẫn-Huấn-Luyện-Viên Nicolas ROUX và Benoît ROUX biểu-diễn
đấu Kiếm,
hôm Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ, ngày 08 tháng 11 năm 2009.

Chuẫn-Huấn-Luyện-Viên Benoît ROUX diễn bài Thảo
«
Liễu-Diệp Thương - 柳 葉 槍 »,
hôm Lễ Giỗ
Nhị-Vị Sư-Tổ, ngày 08 tháng 11 năm 2009.

Chuẫn-Huấn-Luyện-Viên Bernard NGUYỄN diễn Thảo-pháp
« Ngũ Bá Linh-Trùy - 五 霸 靈 錐 »,
hôm Lễ Giỗ
Nhị-Vị Sư-Tổ, ngày 08 tháng 11 năm 2009.

 

Chuẫn-Huấn-Luyện-Viên Nicolas Rouxdiễn Thảo-pháp
« Phương-Thiên Họa-Kích - 方 偏 禍 戟 »
, hôm Lễ Giỗ
Nhị-Vị Sư-Tổ, ngày 08 tháng 11 năm 2009.

 

Chuẫn-Huấn-Luyện-Viên Nicolas ROUX và Benoît ROUX biểu-diễn đấu « GIáo-Đao », hôm Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ,
ngày 08 tháng 11 năm 2009.

Chuẫn-Huấn-Luyện-Viên Benoît ROUX diễn Thảo-pháp
« Thanh-Long Yển-Nguyệt Đao
» ( 青 龍 偃 月 刀) của
Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG, trong dịp Lễ Giỗ Tổ
ngày 08-11-2009.

Võ-Sư Trịnh-Quang-Thắng diễn bài
Thảo-pháp « Liễu-Diệp Thương » ( 柳 葉 槍).

Huấn-Luyện-Viên Alban Trịnh-Quang-Việt diễn
bài Thảo-pháp « Đại Phủ-Việt » ( 大 斧 鉞 ).

 

Hướng-Dẫn Viên Bernard Nguyễn-Văn diễn
bài Thảo
« Đại-Trùy » ( 大 錐 ).

 

 

Huấn-Luyện-Viên Marc Nguyễn Phi-Hổ diễn bài
Thảo-pháp « Lê-Hoa Thương » ( 棃 花 槍 )

 

Võ-Sinh Phạm Đức Phú diễn
Thảo-pháp Cung-Thuật Đại-Việt
« Thiết-Thai Cung » ( 鐵 胎 弓).

 

Hướng-Dẫn Viên Nicolas Roux diễn Thảo Trùy-Pháp
« Ngũ Bá Linh-Trùy » ( 五 霸 靈 錐).

 

Hướng-Dẫn Viên Nicolas Roux diễn bài Thảo-pháp
«
Thanh-Long Nhị Đầu Thương » ( 青 龍 二 頭 ).

 

Hướng-Dẫn Viên Nicolas Roux diễn bài Thảo-pháp
« Thanh-Long Song Đầu Kích » ( 青 龍 双 頭 戟 ).

Hướng-Dẫn Viên Benoît Roux diễn bài Thảo-pháp
« Vũ-Khách Đinh-Ba » ( 羽 客 釘 鈀)

 

Huấn-Luyện-Viên Alban Trịnh-Quang-Việt diễn bài Thảo-pháp « Đại Phủ-Việt »
( 大 斧 鉞 ).

 

 

Hướng-Dẫn Viên Phụ-Tá Jean-Marc Couchet diễn
bài Thảo Kích-pháp « Phương-Thiên Họa-Kích »

( 方 偏 禍 戟 ).

 

Hướng-Dẫn Viên Bernard Nguyễn-Văn diễn
bài Thảo
« Đại-Trùy » ( 大 錐 )

 

Võ-Sinh diễn bài Thảo-pháp « Phác-Đao »
( 撲 刀 )
.

 

Hướng-Dẫn Viên Phụ-Tá Jean-Marc Couchet diễn bài Thảo
Kích-pháp « Phương-Thiên Họa-Kích » (
方 偏 禍 戟 ).

 

Võ-Sinh đang diễn tập-thể bài Thảo-pháp
«
Thiết-Khiên » ( 鐵 牽 ).

 

Võ-Sinh đang diễn bài Thảo-pháp
« Long-Vân Kiếm » ( 龍 雲 劍 ).

 

VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 


Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.