PHI GIÁP TRANH PHONG THUẬT

 


LỤC TAO TRANH-PHONG

 

 


Sự Thao-Luyện


 

Xạ-Trường và Thao-Trường mới dành cho Phi-Giáp Tranh-Phong Thuật
của Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt đang được kiến-thết.

 

       Sự thao-luyện Lục-Tao Tranh-Phong-Thuật Đại-Việt gồm có Hai Phần cốt-yếu, đó là :

       1°) Phần Thao-Luyện với Chiến-Nhung-Phục Cổ-Truyền trên bộ và trên chiến-mã ;

       2°) Phần Thao-Luyện với Khải-Giáp Thép Trung-Cổ Đại-Việt trên bộ và trên chiến-mã.

 

 

 

 

1°) - Thao-Luyện với Chiến-Nhung-Phục Cổ-Truyền

 

 

 

 

 

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng thao-diễn Thảo-pháp
« Bác-Xà-Mâu » ( 剝 蛇 矛) trên chiến-mã.

 

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng thao-diễn Thảo-pháp
« Bác-Xà-Mâu » ( 剝 蛇 矛) trên chiến-mã.


Môn-Sinh Ban Võ-Trận Đại-Việt thao-luyện Tranh-Phong Thuật Trung-Cổ trên bộ.

 

Môn-Sinh Ban Võ-Trận Đại-Việt thao-luyện Tranh-Phong Thuật Trung-Cổ trên chiến-mã.

 

Võ-Sinh thao-luyện Thảo-pháp
« Bác-Xà-Mâu » ( 剝 蛇 矛) trên chiến-mã.

Võ-Sinh thao-luyện Thảo-pháp
« Bác-Xà-Mâu » ( 剝 蛇 矛) trên chiến-mã.

 

Võ-Sinh thao-luyện Đại-Trùy Thảo-pháp
« Ngũ Bá Linh-Trùy - 五 霸 靈 錐 » trên bộ
.

Võ-Sinh thao-luyện Đại-Trùy Thảo-pháp
« Ngũ Bá Linh-Trùy - 五 霸 靈 錐 »
trên chiến-mã.

 

Võ-Sinh chuẫn-bị thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật Đại-Việt
trên chiến-mã (Kị-Xạ).


 

Môn-Sinh chuẫn-bị thao-luyện Cung-Thuật
Đại-Việt
trên Chiến-Mã.

Môn-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt trên bộ
xuyên qua Thảo-Pháp « Xuyên Tiễn Cung - 穿 箭 弓 ».

 

Võ-Sư PHẠM-Thuyền cưỡi Chiến-Mã « Linh-Phong » bên cạnh Nữ Võ-Sinh Mỹ-Duyên,
tại Xạ-Trường và Thao-Trường mới đang được kiến-thết.

Môn-Sinh thao-luyện Trùy-Pháp Đại-Việt, trên Chiến-Mã,
qua bài Thảo « Ngũ Bá Linh-Trùy - 五 霸 靈 錐 ».

Môn-Sinh thao-luyện Mã-Thuật Võ-Trận.

 

Võ-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt, trên bộ,
qua bài Thảo « Thiết-Thai Cung » ( 鐵 胎 弓 ).

.

 

 

 

Võ-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt, trên Chiến-Mã,
qua bài Thảo « Thiết Thai Cung » ( 穿 箭 弓 ).

 

 


.

Võ-Sinh thao-luyện Chiêu-Thức Siêu-Pháp
« Đề-Đao » trong Siêu-Đao Thảo « Siêu Xung Thiên »
với Cổ-Siêu-Đao trên Chiến-Mã.

 

 

Võ-Sinh thao-luyện Chiêu-Thức Siêu-Pháp
« Đường Xà Bát-Quái » trong Siêu-Đao Thảo « Siêu Bát-Quái »
với Cổ-Siêu-Đao trên Chiến-Mã.

 

Ban Võ-Trận Đại-Việt thao-luyện chiến đấu
bằng "Gươm & Thuẫn" trên bô.

Võ-Sĩ Ban Võ-Trận Đại-Việt thao-luyện
chiến đấu bằng "Siêu-Đao".

Võ-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt, trên bộ,
qua bài Thảo « Thiết-Thai Cung » ( 鐵 胎 弓 ).


.

Võ-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt, trên bộ,
qua bài Thảo « Xuyên-Tiển-Cung »
( 穿 箭 弓 ).


.

Võ-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt trên Chiến-Mã.

 

 

 

Võ-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt trên Chiến-Mã.

 

Võ-Sinh thao-luyện Kiếm-Pháp trên Chiến-Mã.

 

Võ-Sinh thao-luyện Kiếm-Pháp trên Chiến-Mã.

 

Võ-Sinh thao-luyện Kích-Pháp « Phương-Thiên Họa-Kích »
trên Chiến-Mã.

 

Võ-Sinh thao-luyện Kích-Pháp « Phương-Thiên Họa-Kích »
trên Chiến-Mã.

 

 

 

2°) - Thao-Luyện với Khải-Giáp Thép Trung-Cổ Đại-Việt

 

(Còn tiếp theo...)

 

Học-Viện
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Trở lại Trang LỊCH-SỬ
Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt

Trở lại Trang KHẢO-LUẬN
Thi-Tuyển Võ-Cử Trung-Cổ

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 - ACFDV - All rights reserved.