PHI GIÁP TRANH PHONG THUẬT

 


LỤC TAO TRANH-PHONG

 

 

 

Tao Tranh-Phong đột-xuất hiện đến từ màn đêm trường thời-gian

 

 

       Để thực-hiện sự tương-giao giữa Võ-Thuật Cổ-Truyền và Lịch-Sử, Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt thiết-lập môn « Phi-Giáp Tranh-Phong » gồm có « Lục-Tao Tranh-Phong » dựa theo « Luật Thi Võ-Cử Trung-Cổ Ðại-Việt » của Triều Nhà LÝ (1009-1225), Triều Nhà TRẦN (1225-1413) và nhất là của Triều Nhà Hậu-LÊ, thời chúa TRỊNH-Giang (1729-1740) :

 

Khán-Đài Quan Giám-Khảo Thi-Tuyển
Triều Nhà NGUYỄN (1802~1945)

 

Tái-thiết cảnh Thi-Tuyển Võ-Cử
Năm 2008 tại Cố-Đô Huế.

 

 

 

 

1Xuyên Cung

1a – Bộ-Xạ :
Thi-Phạm Thảo-Bộ Cung-Pháp Đại-Việt
( Thiết-Thai Cung - Chấn-Thiên Cung - Xuyên-Tiễn Cung)

1b – Kị-Xạ :
Bách-Bộ Xuyên Kim-Tiền
(Phi ngựa bắn Mục-Tiêu trên đoạn đường 100 Bước)

 

 

 

 

 

2Cử-Giản

2a – Trên Bộ :
Thảo-Bộ Giản-Pháp Đại-Việt
1. Mặc Võ-Phục thị-phạm Giản-Pháp
2. Mặc Khải-Giáp thị-phạm Giản-Pháp

2b – Trên Lưng Ngựa :
Thượng Mã Cử Giản Kích Giáo
1. Mặc Võ-Phục Phi Ngựa Cử Giản Đánh Gảy Giáo
2. Mặc Khải-Giáp Phi Ngựa Cử Giản Đánh Gảy Giáo

 

 

 

 

3Bạt-Kiếm

3a – Trên Bộ :
Kiếm-Pháp và Thuẫn-Pháp
1. Mặc Võ-Phục thị-phạm Kiếm-Pháp và Thuẫn-Pháp
2. Mặc Khải-Giáp thị-phạm Kiếm-Pháp và Thuẫn-Pháp

3b – Trên Lưng Ngựa :
Kiếm-Pháp và Thuẫn-Pháp
1. Mặc Võ-Phục thị-phạm Kiếm-Pháp và Thuẫn-Pháp
2. Mặc Khải-Giáp thị-phạm Kiếm-Pháp và Thuẫn-Pháp

 

 

 

 

 

 

 

4 Phóng Lao / Huy-Thương

4a – Trên Bộ :
Lao-Pháp / Thương-Pháp
1. Mặc Võ-Phục thị-phạm Thương-Pháp / Lao-Pháp
2. Mặc Khải-Giáp thị-phạm Thương-Pháp / Lao-Pháp

4b – Trên Lưng Ngựa :
Lao-Pháp / Thương-Pháp
1. Mặc Võ-Phục thị-phạm Thương-Pháp / Lao-Pháp
2. Mặc Khải-Giáp thị-phạm Thương-Pháp / Lao-Pháp 

 

5Vũ-Lộng Siêu / Kích / Mâu / Trùy / Phủ...

5a – Trên Bộ :
Siêu-Pháp / Kích-Pháp / Mâu-Pháp
1. Mặc Võ-Phục thị-phạm Siêu-Pháp / Mâu-Pháp
2. Mặc Khải-Giáp thị-phạm Siêu-Pháp / Mâu-Pháp

5b – Trên Lưng Ngựa :
Siêu-Pháp / Kích-Pháp / Mâu-Pháp
1. Mặc Võ-Phục vũ-lộng Siều / Mâu chém đâm Thuẫn
2. Mặc Khải-Giáp vũ-lộng Siều / Mâu chém đâm Thuẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Tỉ-Thí Binh-Khí Cổ-Truyền

6a – Trên Bộ :
Binh-Khí Trung-Cổ
1. Mặc Võ-Phục Chiến-Đấu bằng Binh-Khí Trung-Cổ
2. Mặc Khải-Giáp Chiến-Đấu bằng Binh-Khí Trung-Cổ

6b – Trên Lưng Ngựa :
Binh-Khí Trung-Cổ
1. Mặc Võ-Phục Chiến-Đấu bằng Binh-Khí Trung-Cổ
2. Mặc Khải-Giáp Chiến-Đấu bằng Binh-Khí Trung-Cổ

 

 

 

 

  

 

(Còn tiếp...)

     

 

 

Bộ-Viện
Võ-Trận Đại-Việt
Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG

 

 

 

 

 

 

Trở lại Trang LỊCH-SỬ
Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt

Trở lại Trang KHẢO-LUẬN
Thi-Tuyển Võ-Cử Trung-Cổ

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 - ACFDV - All rights reserved.