THAO-LUYỆN

 

 

I.
CHIẾNẤU
B
ằng Tay Không

 

2 - Nhu-Quyền

 

 

 

 

 

             Quyền-Thảo nòng-cốt ngành « Nhu-Quyền », trong Võ-thuật Cổ-truyền Việt-Nam, đáp-ứng theo nguyên-lý Âm (陰) thuộc về Phái Nội-Gia Quyền, tức luyện về Âm-Kình bằng « Lưu-Thủy Hành-Vân Quyền-Pháp » hiệp-năng-đồng với « Nội-Công Khí-Pháp ».

             Đó là các bài Thảo-Bộ căn-cứ trên sự am-tường sâu xa những động-tác hữu-hiệu phát-triển sinh-lực và căn-cứ trên nguyên-lý « Nước chảy, Mây trôi, liên-hồi không đứt-đoạn ».



« Lưu-Thủy Hành-Vân »
Nước chảy Mây trôi
, liên-hồi, không đứt đoạn.

 

          Các động-tác, uyển-chuyển liên-hồi như Nước chảy và nhẹ-nhàng xoay-vần như Mây trôi, trong những bài Thảo-bộ « Nhu-Quyền » này, cường-tráng Gân-Cốt, vận-chuyển Sinh-Khí luân-lưu đã-thông Kinh-Mạch, bồi-dưỡng cho cơ-tạng, ngỏ-hầu hoàn-chỉnh chức-năng sinh-lý.

         Võ-Thuật Lưu-Thủy Hành-Vân này thuộc về « Nội-Gia Nhu-Quyền Việt » do các Danh-Tướng Đại-Việt thuở xưa phát-minh, sau khi từ chốn sa-trường về, ngỏ-hầu vừa sớm phục-hồi sức khỏe cho chiến-binh, vừa tăng-cường bản-lảnh võ-công cho họ.

         Vì nguồn-gốc của « Lưu-Thủy Hành-Vân Quyền-Pháp » Hệ-Phái Võ-Trận của nước Đại-Việt, nên « Nhu-Quyền Đại-Việt » hoàn-toàn khác hẳn « Nhu-Quyền Trung-Hoa » như « Thái-Cực Quyền », hay như là « Hình-Ý Quyền » hoặc như là « Bát-Quái Chưởng », mà nguồn-gốc là Hệ-Phái Đạo-Gia của nước Trung-Hoa.

          Môn « Nội-Gia Nhu-Quyền Việt » đã vượt thời-gian mà lưu-truyền đến Ông Nguyễn Công Trứ 阮公著 (1778~1853), một Danh-Tướng văn võ song-toàn, thời Nhà NGUYỄN dưới Triều vua Gia-Long, Triều vua Minh-Mạng và Triều vua Tự-Đức. Nó gồm có một số bài Nhu-Quyền Thảo-pháp được thầm-kín bảo-tồn và cẩn-trọng phát-huy, trong đó có hai bài cốt-yếu là bài Thảo-Bộ Lưu-Thủy (流 水) và Hành-Vân (行 雲), đã may-mắn còn được gìn-giữ tại hải-ngoại.



Hướng-Dẫn Viên Bernard NGUYỄN trình-diển
bài Thảo-pháp Nhu-Quyèn
« Lưu-Thủy ».

Hướng-Dẫn Viên Bernard NGUYỄN trình-diển
bài Thảo-pháp Nhu-Quyèn
« Hành-Vân ».



(Còn tiếp...)

 

 

 

Ban Võ-Sư
Võ-Trận Đại-Việt
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.