THAO-LUYỆN

 

 

I.
C
HIẾNẤU
B
ằng Tay Không

 

1 - Cương-Quyền

 

 

 

 

 

 

             Quyền-Thảo nòng-cốt ngành « Cương-Quyền », trong Võ-thuật Cổ-truyền Việt-Nam, đáp-ứng theo nguyên-lý Dương (陽) thuộc về Phái Ngoại-Gia Quyền, tức luyện về Dương-Kình bằng « Ngũ-Hành Chánh-Vị Quyền-Pháp » hiệp-năng-đồng với « Nội-Công Khí-Pháp » đặng phát-huy hiệu-năng của những Đòn & Thế trong các bài Thảo Quyền lúc chiến-đấu bằng tay không.

 

Chuẫn-Võ-Sư Marc NGUYỄN thao-diễn
Quyền-Thảo « Mãnh-Hổ Qui Sào » ( 猛 巢 ).

Huấn-Luyện Viên thao-diễn Quyền-Thảo
« Tứ-Hải » (四 海).

Võ-Sinh thao-diễn bài Thảo-bộ « Đồng-Nhi ».

 

Võ-Sinh thao-diễn bài Thảo-Bộ « Thần-Đồng ».

 

Huấn-Luyện-Viên Marc Nguyễn Phi-Hổ thao-diễn bài
Thảo-bộ « Thiền-Sư ».

 

Võ-Sinh thao-diễn bài Thảo-bộ « Lão-Mai ».

 

Hướng-Dẫn-Viên Jean-Marc Couchet thao-diễn
bài Thảo-bộ « Ngọc-Trản ».

 

Huấn-Luyện-Viên Marc Nguyễn Phi-Hổ thao-diễn bài
Thảo-bộ « Tứ-Hải ».

Võ-Sinh thao-luyện tập-thể Thảo-bộ.

 

Võ-Sinh thao-luyện Giao-Đấu bằng Tay Không.

 

Võ-Sinh thao-luyện Giao-Đấu bằng Tay Không.

 

Võ-Sinh thao-luyện Giao-Đấu tập-thể
bằng Tay Không.

 

  

 

 

Ban Võ-Sư
Võ-Trận Đại-Việt
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.