SINH-HOẠT

 

 

III.
Biểu-Diễn Võ-Thuật

Diaporama & Vidéo

 

 

 

  

 

        2009 - Tháng 11 - Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG France biểu-diễn Võ-Thuật trong dịp Lễ Giỗ Tỗ ngày 8-11-2009 :

           - Trình-diễn Võ-Thuật Bình-Dịnh Sa-Long-Cương :
                      - Vidéo - Trình-diễn Thảo Quyền và Thảo Binh-Khí
                      - Diaporama - Trình-diễn Thảo Quyền và Thảo Binh-Khí

        2008 - Tháng 11 - Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG France biểu-diễn Võ-Thuật trong dịp Lễ Giỗ Tỗ ngày 9-11-2009 :

           - Trình-diễn Võ-Thuật Bình-Dịnh Sa-Long-Cương :
                      - Diaporama - Trình-diễn Thảo Quyền và Thảo Binh-Khí

        2007 - Tháng 05 và Tháng 06 - Sinh-Hoạt của Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG France và Ban Võ-Trận Đại-Việt trong dịp «Tuần-Lễ Văn-Hóa Hà-Nội» - từ ngày 30-05 2007 đến ngày 9-06-2007 - tại thành-phố Toulouse - Pháp-Quốc, tỏ-chức bởi ĐÔ-CHÍNH Toulouse và UNESCO Việt-Nam :

           - Trình-diễn Võ-Thuật Bình-Dịnh Sa-Long-Cương :
                      - Vidéo - Trình-diễn Thảo Quyền và Thảo Binh-Khí

           - Trình-diễn Võ-Trận tại Cour Duranti - Toulouse :
                      - Vidéo - Chiến-đấu Tập-thể bằng Gươm và Thuẫn
                      - Vidéo - Trình-diễn Thảo Quyền và Thảo Binh-Khí

           - Ban Võ-Trận Đại-Việt diễn-hành :
                      - Diaporama - Diễn-hành qua đường phố Toulouse
                      - Vidéo - Diễn-hành qua đường phố Toulouse

     2005 - Chuẫn-bị Tranh-Phong theo Võ-Trận Trung-Cổ :
                      - Diaporama - Nơi Rèn Binh-Khí và nơi Đúc Khải-Giáp
                      - Diaporama - Luyện Mã và Kị-Xạ

     2004 - «Đại-Hội SLC Quốc-Tế 2004» tại Montréal, Gia-Nả-Đại :
                      - Diaporama

     2003 - Ban Võ-Trận Đại-Việt của Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG trình-diễn Múa Gươm và Khiên-Thuẫn theo «Tiếng Trống Đại-Đồng» của Lưu-Bình tại Marriott Hotel, San Francisco - USA :
                      - Vidéo

     2002 - Ban Võ-Trận Đại-Việt của Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG trình-diễn Kiếm-thuật và Phất-Trần tại Wyndham Greenspoint Hotel, Houston, Texas - USA :
                      - Vidéo

 

 

 

Copyright © 2004 - 2015 by ACFDV - All rights reserved.