LỊCH-SỬ

 

 

Bộ-Viện
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT

 

Hình-Ảnh
Ban Mã-Thuật

 

 

 

 Phần II

 

A - Huấn-Luyện Chiến-Mã

 

        Chiến-Mã cần được huấn-luyện thuần-thục để quen thuộc với việc sử dụng Binh-Khí Trung-Cổ lúc lâm trận, và trước tiên là môn Kị-Xạ (Bắn Cung trên lưng Ngựa), cũng như để Chiến-Mã quen-thuộc với tiếng va-chạm của Binh-khí sắt bén bằng kim-loại, hay tiếng lách-cách của những mãnh thép của Khải-Giáp và quen-thuộc với tiếng Cờ bay phầng-phật trong gió, tiếng nổ vang đọi của Hỏa-khí, vân vân...

 

Huấn-luyện chiến-mã thuần-chủng Ả-Rập « Iago »
quen-thuộc với Hành-Lang Kị-Sĩ của Thao-Trường.

Huấn-luyện chiến-mã « Hắc-Long »
quen-thuộc với Thao-Trường
.

 

Huấn-luyện Chiến-Mã
thuần-thục những Nước Bước, Tế, Phi.

 

Huấn-luyện Chiến-Mã
thuần-thục những Nước Bước, Tế, Phi.

Huấn-luyện chiến-mã « Thần-Phong »
quen-thuộc với diễn-tập nơi Thao-Trường V.T.Đ.V.

 

Huấn-luyện chiến-mã « Hắc-Long »
quen-thuộc với giao-thông trên đường phố.

 

Huấn-luyện chiến-mã « Linh-Phong »
quen-thuộc với diễn-tập nơi Thao-Trường V.T.Đ.V.

 

Huấn-luyện chiến-mã quen-thuộc với diễn-tập nơi Thao-Trường V.T.Đ.V.

 

Huấn-luyện chiến-mã « Thần-Phong »
quen-thuọc với diễn-tập Cung-Thuật nơi Thao-Trường V.T.Đ.V.Huấn-luyện chiến-mã quen-thuộc diễn-tập với Hậu-Thu-Võng - 後 鞦 網 nơi Thao-Trường V.T.Đ.V.


Huấn-luyện chiến-mã « Iago »
quen-thuộc với diễn-tập « Bác-Xà-Mâu » nơi Thao-Trường V.T.Đ.V.Huấn-luyện chiến-mã « Iago »
quen-thuộc với diễn-tập « Đại-Trùy » nơi Thao-Trường V.T.Đ.V.


Huấn-luyện Chiến-Mã quen-thuộc với sự hiện-diện
Bạch-Khí cán dài « Phương-Thiên Họa-Kích ».

 

Huấn-luyện Chiến-Mã quen-thuộc với sự hiện-diện
Bạch-Khí cán dài « Giáo-Đao » (hay Phác-Đao - 撲 刀).

 Huấn-luyện Chiến-Mã quen với sự vũ-lộng của Bạch-Khí cán dài « Giáo-Đao » (hay Phác-Đao - 撲 刀)..

 Huấn-luyện Chiến-Mã quen với sự vũ-lộng của Bạch-Khí cán dài « Giáo-Đao » (hay Phác-Đao - 撲 刀)..

 

 

 Huấn-luyện Chiến-Mã quen-thuộc với sự hiện-diện
Bạch-Khí cán dài .« Cổ Siêu-Đao »
.

 Huấn-luyện Chiến-Mã quen với sự vũ-lộng của Bạch-Khí cán dài « Cổ Siêu-Đao ».

 

Huấn-luyện Chiến-Mã quen với sự vũ-lộng của Bạch-Khí cán dài « Phương-Thiên Họa-Kích ».

 

Huấn-luyện Chiến-Mã quen với sự vũ-lộng của Bạch-Khí cán dài « Phương-Thiên Họa-Kích ».

 

Huấn-luyện Chiến-Mã quen với sự vũ-lộng của Bạch-Khí cán dài « Phương-Thiên Họa-Kích ».

 

 

(Còn tiếp theo...)

 

Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG
Bộ-Viện
Võ Trận Đại-Việt

 

 

 

 

 

 

 

Trở lại Trang LỊCH-SỬ

Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.