LỊCH-SỬ

 

 


Hệ-Phái

VÕ-TRẬN BÌNH-ĐỊNH TÂY-SƠN

 

 

 

 

 

       Hệ-Phái Võ-Trận Bình-Định Tây-Sơn thuộc những Dòng Võ lâu đời thuần-túy Võ-Thuật Cổ-Truyền Việt-Nam của Miền Đất Võ Bình-Định ; đó là :

 

       A - Dòng Võ « Khiển TƯỜNG »

       B - Dòng Võ « Khiển PHẠN & Khiển THI »

       C - Dòng Võ « Xả ĐÀNG HÀ-Hân »

       D - Dòng Võ « Hương-Kiểm LÀI »

 

 

 

 

 

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

Trở lại Trang LỊCH-SỬ
HỆ-PHÁI

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.