LỊCH-SỬ

 

 


Hệ-Phái
VÕ-THUẬT SA-LONG-CƯƠNG

 

Sư-Trưởng

Trương-Thanh-Ðăng

 

 

 

 

       Hệ-Phái VÕ-THUẬT SA-LONG-CƯƠNG do Sư-Trưởng TRƯƠNG-Thanh-Đăng sáng-lập từ Hệ-Phái Võ-Thuật của Cậu Tư và từ Hệ-Phái Võ-Thuật Danh-Sư Hai-Cụt, Danh-Sư Trương-Trạch và Danh-Sư Đinh-Cát.

       Ông sinh ngày 15-01-1894 tại Bình-Thuận, miền duyên-hải cực-nam Trung-Việt (Phan-Thiết), bửu-danh là Trương-Thanh-Ðăng, tự là Huyết-Hùng, chiến-danh là Bảy-Ðăng, học võ Bình-Ðịnh từ nhỏ với cậu ruột (cậu Tư) tới năm 14 tuổi. Thủa đó là thời Pháp-thuộc, phải lén-lút truyền-thụ võ-học.  Ðã có lần cậu Tư phải dùng thước kẻ để truyền dạy cho ông 24 thế Roi Chiến.

 

Sư-Trưởng TRƯƠNG-Thanh-Ðăng

 

       Về sau, ròng-rã trong 15 năm, ông miệt-mài luyện-tập võ-thuật.

       Về Võ Cổ-Truyền Việt-Nam ông học ở Bình-Đình, miền Trung-Việt, với Thầy HAI-Cụt ở làng Cẩm-Thượng rồi ông học Thập-Bát Ban võ-nghệ với Thầy TRƯƠNG-Trạch, cử-nhân võ, ở Quận Phù-Mỹ và Thầy ÐINH-Cát ở Quận An-Nhơn (Trong tờ báo « Võ-Thuật Bộ II Số 8 » ký-giã Trần Thế Thủy đã viết nhầm là Ông Ba-Cát, một võ-sư ở miền Nam-Việt và ít tuổi hơn Sư-Trưởng). 

       Về Võ Thiếu-Lâm-Tự, ông học với Thầy Vĩnh-Phúc, người Bắc-Việt, và với ông Thầy người Phúc-Kiến.  Nhưng với sở-học của Sư-Trưởng, ông Thầy người Phúc-Kiến này chỉ dạy được cho ông bài Thảo Quyền Tứ-Môn-Chương, bài Thảo Binh-Khí Cữu-Liên-Hườn và môn Ám-Khí phun kim.

       Năm 1925, Sư-Trưởng mở trường dạy võ tại Phan-Thiết. 

       Năm 1930, Sư-Trưởng vào miền Nam lập nghiệp.

       Về sau này, Sư-Trưởng mở trường âm-thầm dạy cho một số ít môn-sinh Võ-Thuật Cổ-Truyền Việt-Nam mà người đã khổ công học được. 

       Khi vào miền Nam, thấy lúc đó phần đông người Việt đều chỉ khuyến-khích các con em đi tìm học Võ-Thuật Trung-Hoa, Sư-Trưởng mới mở trường dạy Võ-Thuật Cổ-Truyền Việt-Nam và Võ-Thuật Thiếu-Lâm-Tự để người Việt được dịp so-sánh cùng phân-biệt.

       Năm 1964, Sư-Trưởng được mời gia-nhập Tổng-Cuộc Quyền-Thuật Việt-Nam và ngày 14-08-1964, lúc đó, người mới chánh-thức dựng bảng võ-đường Sa-Long-Cương tại Sài-gòn, thủ-đô miền Nam, và đào-tạo rất đông môn-sinh.

Sư-Trưởng TRƯƠNG-Thanh-Ðăng
trong Ngày Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ.

 

Sư-Trưởng TRƯƠNG-Thanh-Ðăng
thao-diễn Kích-pháp « Phương-Thiên Họa-Kích ».

 

       Ngày 17 tháng 09 năm 1985 (tức ngày mồng 3 tháng 08 A.L. năm Ất-Sửu), Sư-Trưởng lìa trần, để lại hậu-thế một Hệ-Phái Võ-Thuật không ngừng phát-triển từ đấy.

       Người con trai của Sư-Trưởng là ông TRƯƠNG-Bá-Ðương lên chấp-chánh quyền Chưởng-Môn đời thứ nhì của Hệ Phái SA-LONG-CƯƠNG Việt-Nam.

       Năm 2004,  trong « Đại-Hội SA-LONG-CƯƠNG Quốc-Tế Kỳ 1 », tổ-chức tại Pierrefonds và Brossard (Canada), nhân dịp Lễ Giỗ Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng, danh xưng « Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG » đã được tất-cả Võ-Sư và Huyến-Luyện-Viên đại-diện các nước (France, USA, Canada, Việt-Nam & Italia) nhất-trí biểu-quyết thay đổi dứt-khoát từ đây thành « Hệ-Phái BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG ».

       Năm 2005, Chưởng-Môn TRƯƠNG-Bá-Ðương được bầu làm Chủ-Tịch của Liên-Đoàn Quốc-Tế Bình-Định Sa-Long-Cương.  

Sư-Phó TRƯƠNG-Bá-Đương,
thao-diễn một bài Thảo
Quyền.

 

Chưởng-Môn Sư-Phó TRƯƠNG-Bá-Đương
Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG.

 

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng thao-diễn bài
Thảo-pháp « Bác-Xà-Mâu » ( 剝 蛇 矛) trên bộ.

 

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng thao-diễn bài
Thảo-pháp « Bác-Xà-Mâu » ( 剝 蛇 矛) trên chiến-mã.

.

 

Võ-Sinh Ban Võ-Trận Đại-Việt
thuộc Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương

thao-diển các Chiêu-Thức trong Thảo-pháp
«
Vũ-Khách Đinh-Ba » trên Bộ.

 

 

Võ-Sinh Ban Võ-Trận Đại-Việt
thuộc Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương

thao-luyện các Chiêu-Thức trong Thảo-pháp
«
Vũ-Khách Đinh-Ba » trên Ciến-Mã.

 


Võ-Sinh trong Ban Võ-Trận Đại-Việt
thao-diễn bài Thảo-bộ « Thần-Đồng Quyền » (神 童 拳)
thuộc Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương.

.

 

Võ-Sinh trong Ban Võ-Trận Đại-Việt
thao-diễn bài Thảo-bộ « Yến-Phi Quyền » (燕 飛 拳)
thuộc Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương.

 

 

Võ-Sinh trong Ban Võ-Trận Đại-Việt
thao-diễn bài Thảo-bộ « Lão-Mai Quyền » (老 梅 拳)
thuộc Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương
.

 

 

.

 

Huấn-Luyện-Viên TRỊNH Quang-Việt trong Ban Võ-Trận Đại-Việt thao-diễn bài Thảo-bộ
« Tứ-Hải Quyền » (四 海 拳) thuộc Hệ-Phái
Bình-Định Sa-Long-Cương.

 


Võ-Sinh trong Ban Võ-Trận Đại-Việt
thao-luyện trên Chiến-Mã Chiêu « Dạ-Xoa Thám Hải Thức »
trong Thảo-pháp « Phương-Thiên Họa-Kích »
thuộc Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương.

.

 

Võ-Sinh trong Ban Võ-Trận Đại-Việt
thao-luyện trên chiến-mã Chiêu « Xuyên-Tụ Thức »
trong Thảo-pháp « Bác-Xà-Mâu »
thuộc Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương.

 

Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng thao-diển
Thảo-pháp "Song-Tô" vào năm 1954, lúc người 60 tuổi.

 

Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng thao-diển
"Quyền-Thảo" vào năm 1964, lúc người 70 tuổi.

 

Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng thao-diển
"Thương-pháp" vào năm 1974, lúc người 80 tuổi.

 

Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng thao-diển
"Bác-Xà-Mâu" vào năm 1974, lúc người 80 tuổi.

 

Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng thao-diển
"Song-Phủ" năm 1974, lúc người 80 tuổi.

 

Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng thao-diển
"Siêu-Đao" năm 1974, lúc người 80 tuổi.

 

Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng thao-diển
"Siêu-Đao" năm 1974, lúc người 80 tuổi.

Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng thao-diển
"Côn-Roi" năm 1974, lúc người 80 tuổi.

 

Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng thao-diển
"Độc-Giản" năm 1974, lúc người 80 tuổi.

 

 

Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng thao-diển
"Thanh-Long Kích" năm 1984, lúc người đã 90 tuổi hạc.

 

 

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

Trở lại Trang LỊCH-SỬ
HỆ-PHÁI

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.