LỊCH-SỬ

 

 

BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG
Toulouse

 

 

 

 

Hình Ảnh Võ-Đường
Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG Toulouse
của Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng


Huy-Hiệu của Võ-Đường
Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG
Toulouse

 

 

 

Bàn Thờ Nhị-vị Sư-Tổ, Ngài Bồ-Đề Đạt-Ma và Đức Quan-Thánh,
tại Võ-Đường Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG Toulouse, vùng Haute-Garonne.

 

Ban Giáo-Án và Huấn-Luyện ở Toulouse, tại Pháp-quốc.


Buổi cử-hành Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ
ngày 11 tháng 11 năm 2012.

 

Chuẫn-Võ-Sư TRỊNH-Quang-Việt Alban cắt-nghĩa cách thị-phạm
Thảo-Pháp Roi-Trận trong dịp Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ
ngày 11 tháng 11 năm 2012.

.

 

Huấn-Luyện-Viên Benoît ROUX cắt-nghĩa
cách Áp-Dụng Thế Roi-Trận
trong dịp Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ
ngày 11 tháng 11 năm 2012.


Chuẫn-Võ-Sư TRỊNH-Quang-Việt Alban cắt-nghĩa cách thị-phạm
Thảo-Pháp Roi-Trận trong dịp Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ
ngày 11 tháng 11 năm 2012.

 Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng và Chuẫn-Võ-Sư Marc NGUYỄN
hôm Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ, ngày 13 tháng 11 năm 2011.

 


.


Nữ Võ-Sinh Diane TRỊNH
của Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG France
hôm Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ,
ngáy 08 tháng 11 năm
2009.

 Maître Trịnh-Quang-Thắng et l'Elève Martiale Diane
Trịnh-Thiên-Tâm lors de la Fête de Commémoration
des Fondateurs Spirituels, le 13 Novembre
2011.

.
.

Chuẫn-Võ-Sư Alban TRỊNH & Marc NGUYỄN
của Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG France
hôm Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ,
ngáy 08 tháng 11 năm
2009.

Chuẫn-Võ-Sư Marc Nguyễn Phi-Hổ diễn bài Thảo Quyền
« Mãnh-Hổ Qui Sào » ( 猛 巢 ) thuộc Giòng Võ

« Hương-Kiểm LÀI », hôm Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ,
ngày 08 tháng 11 năm
2009.

Chuẫn-Võ-Sư Alban TRỊNH diễn bài Thảo « Giáo-Mác », hôm Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ, ngày 08 tháng 11 năm 2009.

 

Chuẫn-Võ-Sư Marc NGUYỄN diễn bài Thảo
« Vũ-Khách Đinh-Ba » ( 羽 客 釘 鈀 ) của Hệ-Phái
SA-LONG-CƯƠNG,
trong dịp Lễ Giỗ Tổ
ngày 08-11-2009.

 

 

Chuẫn-Huấn-Luyện-Viên Nicolas ROUX và Benoît ROUX biểu-diễn
đấu Kiếm,
hôm Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ, ngày 08 tháng 11 năm 2009.

.

 

Chuẫn-Huấn-Luyện-Viên Benoît ROUX thao-diễn
bài Thảo-pháp « Liễu-Diệp Thương » ( 柳 葉 槍 )
của Võ-Phái Tràn-Quang-Diễn,
thuộc Dòng Võ Xả-Nung và Xả-Đàng Hà-Hân
trong dịp Lễ Giỗ Tổ ngày 08-11-2009.

 

Chuẫn-Huấn-Luyện-Viên Benoît ROUX diễn Thảo-pháp
« Thanh-Long Yển-Nguyệt Đao
» ( 青 龍 偃 月 刀) của
Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG, trong dịp Lễ Giỗ Tổ
ngày 08-11-2009.

Chuẫn-Huấn-Luyện-Viên Bernard NGUYỄN diễn Thảo-pháp
« Ngũ Bá Linh-Trùy - 五 霸 靈 錐 »,
hôm Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ, ngày 08 tháng 11 năm 2009.

 

Chuẫn-Huấn-Luyện-Viên Nicolas ROUX diễn bài Thảo
« Song-Trùy » ( 双 錐 ) của Võ-Thuật Nhà TÂY-SƠN (1778-1802),
trong dịp Lễ Giỗ Tổ ngày 08-11-2009.

Chuẫn-Huấn-Luyện-Viên Benoît ROUX diễn Thảo-pháp
Cung-Thuật Đại-Việt« Thiết-Thai Cung » ( 鐵 胎 弓)
của
Hệ-Phái Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Định Xả-Đàng Hả-Hân,
trong dịp Lễ Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ, ngáy 08 tháng 09 năm 2009.

 

Võ-Sư Trịnh-Quang-Thắng cùng Môn-Sinh cấp Hoàng-Đai và Hồng-Đai trong dịp Lễ Giỗ Tổ ngày 11-11-2007.

 

Huấn-Luyện-Viên Alban TRỊNH-Quang-Việt diễn
bài Thảo-pháp "Đai Phủ-Việt " ( 大 斧 鉞 ) của Dòng Võ Cổ-Truyền Bình-Định Xả-Đàng Nguyện (Hả-Hân) trong dịp
Lễ Giỗ Tổ ngày 09-11-2008.

Võ-Sinh PHẠM Đức Phú diễn
Thảo-pháp Cung-Thuật Đại-Việt
« Thiết-Thai Cung » (鐵 胎 弓) của Dòng Võ
Cổ-Truyền Bình-Định Xả-Đàng Nguyện (Hả-Hân)
trong dịp Lễ Giỗ Tổ ngày 09-11-2008.

 

 

Huấn-Luyện-Viên Marc NGUYỄN Phi-Hổ diễn bài
Thảo-pháp "Lê-Hoa Thương" ( 棃 花 槍 ) của
Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG
trong dịp
Lễ Giỗ Tổ ngày 09-11-2008.

Võ-Sinh Nicolas ROUX diễn Thảo-Pháp
« Ngũ Bá Linh-Trùy » ( 五 霸 靈 錐 ) của Dòng Võ
Cổ-Truyền Bình-Định Xả-Nung
trong dịp
Lễ Giỗ Tổ ngày 09-11-2008.

 

Môn-Sinh Bình-Định Sa-Long-Cương France
diễn Đấu Côn-Roi trong dịp Lễ Giỗ Tổ
ngày 11-11-2007.

Môn-Sinh Bình-Định Sa-Long-Cương France diễn
Đấu Quyền Cổ-Truyền trong dịp Lễ Giỗ Tổ
ngày 11-11-2007.

Hướng-Dẫn Viên Jean-Marc COUCHET et Benoît ROUX
diễn Đấu Kiếm trong dịp Lễ Giỗ Tổ ngày 11-11-2007.

Huấn-Luyện Viên Alban TRỊNH Quang-Việt thao-diễn
« Long-Vân Kiếm-pháp » trong dịp Lễ Giỗ Tổ
ngày 11-11-2007.

 

Huấn-Luyện-Viên Alban TRỊNH thao-diễn Thảo-pháp
«Tứ-Hải » ( 四 海 ) trong dịp Lễ Giỗ Tổ ngày 11-11-2007.

Hướng-Dẫn Viên Bernard NGUYỄN-Văn diễn
bài Thảo Nhu-Quyền « Hành-Vân ».

 

 

Môn-Sinh Jean-Marc COUCHET và NGUYỄN-Phi-Hổ Marc
diễn Đấu Trường Côn trong dịp Lễ Giỗ Tổ
ngày 11-11-2007 tại Haute-Garonne (France).

 

 

Hướng-Dẫn Viên Bernard NGUYỄN-Văn diễn bài Thảo « Đại-Trùy » ( 大 錐 ) của Dòng
Võ Cổ-Truyền Bình-Định Xả-Nung
trong dịp
Lễ Giỗ Tổ ngày 11-11-2007.

.

Hướng-Dẫn-Viên Benoît ROUX diễn Thảo-pháp
« Vũ-Khách Đinh-Ba - 羽 客 釘 鈀 » của
Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG trong dịp
Lễ Giỗ Tổ ngày 11-11-2007.

Võ-Sư TRỊNH Quang-Thắng với Võ-Sư Richard BAY, Huấn-Luyện Viên Marc NGUYỄN-Phi-Hổ cùng
Hướng-Dẫn Viên Benoît ROUX và Nicolas ROUX,
tham-dự Đại-Hội Bình-Định Sa-Long-Cương Quóc-Tế
Kỳ 2, tổ-chức tại Maison du Ruisseau - Pierrefonds,
Québec,
Canada (23-09-2007).

 

Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng tham-dự Lễ Giỗ Sư-Trưởng
Trương-Thanh-Đăng trong dịp Đại-Hội Kỳ 2 của Liên-Đoàn Quốc-Tế
Bình-Định Sa-Long-Cương - 2007 tại Brossard (Canada).

Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng đang diễn bài Thảo
« Song-Trùy » ( 双 錐 ) của Võ-Thuật Nhà TÂY-SƠN (1778-1802).

Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng diễn Thảo-pháp
« Bác Xà Mâu » ( 剝 蛇 矛 ) của Hệ-Phái
BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG
trong dịp Lễ Giỗ Tổ ngày 11-11-2007 cử-hành
tại Haute-Garonne (France).

Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng trình-bày «Thi-Tuyển Tập Thi-Văn Pháp
và Phiên-Dịch ra Thi-Văn Việt » của ông, trong Ngày Lễ Văn-Hóa
« Mùa Xuân của Thi-Nhân », do Hội Cựu Học-Sinh
Trường Jean-Jacques Rousseau (A.E.J.J.R.)
tổ-chức tại Paris hôm 25-03-2007.

 

Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng đang luận giảng về « Mã-Thuật trong Võ-Trận Cổ-Truyền ».

 

 

Võ-Sinh Patrick QUINQUIRY diễn Thảo-pháp
« Siêu Bát-Quái » của Hệ-Phái Bình-Định
SA-LONG-CƯƠNG.

Võ-Sư TRỊNH diễn Thảo-pháp « Thái-Sơn Côn »
của Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG.

 

 

Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng và các Huấn-Luyện-Viên
Alban Trịnh-Quang-Việt & Marc Nguyễn-Phi-Hổ
ngày Lễ Giỗ Tổ (2004).

Võ-sư TRỊNH Quang Thắng và các Môn-Sinh (2004).

 

 

Võ-Sinh Diane TRỊNH-Thiên-Tâm chiến-đấu bằng
"Tuyết-Hoa Song-Kiếm" ngày Lễ Giỗ Tổ (tháng 11-1996).

 

Võ-Sinh Diane TRỊNH-Thiên-Tâm chiến-đấu bằng
"Tuyết-Hoa Song-Kiếm" ngày Lễ Giỗ Tổ (tháng 11-1996).

 

Trận Đấu Kiếm giữa Huấn-Luyện-Viên
NGUYỄN-Phi-Hổ Marc và Trịnh-Quang-Việt Alban.
ngày Lễ Giỗ Tổ (tháng 11-1996)
.

 

Huấn-Luyện-Viên NGUYỄN-Phi-Hổ Marc trình-diễn
Thảo-pháp « Thanh-Long Nhị Đầu Thương »
ngày Lễ Giỗ Tổ (tháng 11-1996).

 

Võ-Sinh Léopoldo DELPHINES trình-diễn
bài Thảo « Phác-Đao » (撲 刀)
ngày Lễ Giỗ Tổ (tháng 11-1996)
.

 

Võ-Sinh Pierre PUJOS trình-diễn Thảo-pháp
« Đồ-Long Đao » (屠 龍 刀) ngày Lễ Giỗ Tổ
(tháng 11-1996).

 

 

 

Trở lại Trang LỊCH-SỬ
BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG FRANCE

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 ;