LỊCH-SỬ

 

 

VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG
Toulouse

 

 

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng
tại Toulouse (Tháng 06 - 2007).

 

 

        Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng khai-lập Võ-Đường Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG Toulouse từ năm 1987.

        Gốc gia-đình thân-sinh của Ông người Hà-Tĩnh. Ông hiếu học Võ-Thuật từ thủa nhỏ.

        Năm 1956, lúc 12 tuổi, Ông được vào học với Võ-Sư Lê Văn Tào (biệt-danh "Năm-Tào") của Hệ-Phái Bạch-Long Sơn-Tây (Bảo Tiêu Cục 保 標.局 ở Sơn-Tây trước kia) tại thủ-đô Nam-Việt (586/132A, đường Trần Hưng Đạo - Sàigòn) đến năm 1964, là năm Ông sang Pháp-quốc du-học tại Marseille.

        Năm 1968, Ông được giới-thiệu vào học với Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG vừa được thiết-lập tại Pháp dưới sự bảo-ứng của Sư-Trưởng Trương Thanh Đăng (biệt-danh "Bảy-Đăng") (vị sáng-lập Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG cư-ngụ tại số 447/43, đường Nguyễn-Cư-Trinh - Sàigòn).

       Năm 1975, khi Hội Văn-Hóa Việt-Nam tại Pháp (A.C.V.F.) được khánh-thành, Ông là Huấn-Luyên-Viên Trưởng của Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG tại Marseille.      

 

Trình-diễn Kiếm-thuật Độc-Kiếm ngày Khánh-Thành
Hội Văn-Hóa Việt-Nam A.C.V.F. tại Château des Fleurs
(Marseille, France 1975).

 

 

Trình-diễn Kiếm-thuật Song-Kiếm ngày
Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ tại Le Grand Hôtel
(Marseille, France 1976).

 

        Năm 1978, Ông đạt Đẳng-Cấp Hoàng-Đai Đệ-Nhất Kỳ của Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG.

        Đến năm 1992, Ông là Võ-Sư Cấp Đê-Tứ Đẳng Hoàng-Đai Đệ-Nhị Kỳ đầu-tiên của Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG được đào-tạo tại hải-ngoại.

        Bắt đầu từ năm 1992 này, Ông được theo học chương-trình giáo-luyện toàn-diện của Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG với Võ-Sư Chưởng-Môn TRƯƠNG-Bá-Đương.

        Năm 1999, ông được thăng Đẳng-Cấp Võ-Sư Đệ-Ngũ Đẳng Hoàng-Đai Đệ-Nhị Kỳ của Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG.

     Vào tháng 11 năm 2004, Ông được thăng Đẳng-Cấp Võ-Sư Đệ-Lục Đẳng Hoàng-Đai Đệ-Tam Kỳ của Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG chấp-hành bởi Chưởng-Môn TRƯƠNG-Bá-Đương, Chủ-Tịch Liên-Đoàn Quốc-Tế Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG.

 

Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng đang diễn bài Thảo
« Song-Trùy » ( 双 錐 ) của Võ-Thuật Nhà TÂY-SƠN (1778-1802).Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng diễn Thảo-pháp
« Bác Xà Mâu » ( 剝 蛇 矛 ) của Hệ-Phái
BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG
trong dịp Lễ Giỗ Tổ ngày 11-11-2007 cử-hành
tại Haute-Garonne (France).


***

       Ngoài ra, vào năm 1972, Ông đã được cơ-duyên gặp Lão Võ-Sư Nguyễn-Thông ở Montargis - Loiret (Pháp-quốc), một hậu-duệ của Chiến-Soái Phan-Bá-Vành (1827) Tướng-lãnh nghĩa-quân « Đảng Cờ Vàng » và là người Võ-Sư đầu tiên đã khai-minh quan-điểm cho Ông về Siêu-pháp trên lưng ngựa của Dòng Võ-Trận.

       Nhân dịp này, Ông cũng được Lão Võ-Sư Nguyễn-Thông phân-tách cho biết về Bốn Môn Võ Việt-Tộc, hiện-hữu từ xa xưa của nước Đại-Việt :

           1 - Môn Võ Giữ Thân-mình, tức là môn "Võ Tự-Vệ" ;
           2 - Môn Võ Giữ Vườn-tược, gọi vắn-tắt là "Võ Vườn" ;
           3 - Môn Võ Giữ Ruộng-nương, gọi vắn-tắt là "Võ Ruộng" ;
           4 - Môn Võ Giữ Đất-nước, gọi vắn-tắt một cách khiêm-cung là "Võ Trận".

       Tiếp về sau, Ông đã theo lời phân-tách chỉ-điểm của Lão Võ-Sư Nguyễn-Thông mà đi truy-tầm "Hệ-Phái Võ-Trận".

       Ông đã về Bình-Định và được cơ-duyên tao-ngộ giao-lưu ở vùng An-Nhơn Lão Võ-Sư Lê Trọng Đào, một hậu-duệ của Danh-Tướng Lê Vãn Khôi (mất năm 1834, dưỡng-tử của Tả-Quân Lê Văn Duyệt 1764~1832, dưới Triều Hoàng-Đế Minh-Mạng 1820~1841).

Bảng Tông-Đồ Gia-Phả của Tướng LÊ-Văn-Khôi (1763-1832)
dựng tại phòng thờ trong tư-gia Lão Võ-Sư LÊ-Trọng-Đào,
(Thôn Hòa-Nghi, Phường Nhơn-Hòa, Tỉnh Bình-Định).

 

Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng cùng Lão Võ-Sư LÊ-Trọng-Đào,
hậu-duệ của Tướng LÊ- Văn-Khôi .

Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng cùng Sư-Trưởng PHẠM-Thi,
hậu-duệ Dòng Võ cụ Khiển-TƯỜNG và Sư-Trưởng
NGUYỂN Văn Trá, hậu-duệ dòng Võ Khiển-PHẠN & Khiển-THI

 

Sư-Trưởng HÀ Trọng Thất và Võ-Sư
TRỊNH Quang Thắng trong ngày Lễ Giỗ Tổ
Dòng Võ « Xả Đàng Nguyện - Hà-Hân ».

 

Võ Sư TRỊNH Quang Thắng cùng Sư-Trưởng LÂM Ngọc Phú, trong ngày Lễ Giỗ Tổ tại An-Nhơn (Thôn Thắng-Công).


       Và Ông cũng còn được phước-hạnh hoc-hỏi cùng nhiều Lão Võ-Sư Miền Đất Võ Bình-Định tại Việt-Nam của những Dòng Võ-Thuật Cổ-Truyền như Dòng Hương-Kiểm LÀI, ở Thôn Thắng-Công, Dòng Xả Đàng HÂ-Hân ở thôn Xuân-Quang. Đó là những Dòng Võ gắn liền với những Dòng Võ-Trận danh tiếng như dòng Khiển TƯỜNG ở Thôn An-Chánh, Dòng Khiển PHẠN & Khiển THI ở Thôn Mỹ-Đức, mà Ông được tiếp-tục trau-dồi thêm hơn nữa về Thập-Bát Ban Võ-Nghệ.

 

Võ-Sư Trịnh Quang Thắng của Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt Bình-Định Sa-Long-Cương
thao-diễn « Bác Xà Mâu - 剝 蛇 矛 » trên chiến-mã Iago.

***

       Sự thừa-tiếp Di-Sản Văn-Hóa phi-vật-thể này của những Dòng Võ Gốc truyền lại đã cho Ông trực-ngộ tánh-chất Võ-Thuật đặc-trưng Hệ-Phái Võ-Trận của dân-tộc Việt qua sự đa-dạng trong Thảo-pháp mà vẫn giữ sự thống-nhất trong Võ-lý.

      Nhằm mục-đích bảo-tồn kịp thời một cách hữu-hiệu và phục-hưng đúng-đắn di-sãn văn-hóa Võ-Thuật của Tiền-Nhân, Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng đứng ra thành-lập vào năm 1997 « Bộ-viện Võ-Trận Đại-Việt ».

 

 

 

 

 

  

VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.