LỊCH-SỬ

 

 

II.
Trung-Tâm Võ-Thuật Trung-Cổ


VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG

tại Pháp-Quốc

 

 

 

« Công Gia Y Bát »
(Ngôi Nhà Chung của Sự Chân-Truyền)

 

 

 

          Võ-Đường đầu tiên của Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Ðịnh (Việt-Nam) khai-lập tại hải-ngoại - từ năm 1968 - dưới sự bảo-ứng của Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng, là Võ-Đường SA-LONG-CƯƠNG ( 龍 崗) tại Pháp-Quốc.

          Đến Năm 1975, Hội Văn-Hóa Việt-Nam tại Pháp (A.C.V.F.) được thành-lập nhằm mục-đích phổ-biến văn-hóa ngàn năm đất Việt xuyên qua Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Định của Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG.         

 

Các Huấn-Luyện-Viên đầu tiên của SA-LONG-CƯƠNG France
- quí ông Trịnh-Quang-Thắng (nhìn sau lưng),
Lương-Hữu-Hạnh (bên trái), Thái-Hoàng-Long,
Nguyễn-Hữu-Hậu và Âu-Dương Hoàng-Xuyên -
trình-diễn võ-thuật ngày Khánh-Thành Hội Văn-Hóa Việt-Nam A.C.V.F. tại Château des Fleurs
(Marseille, France 1975).

 

Các Huấn-Luyện-Viên đầu tiên của SLC France
- quí ông Trịnh-Quang-Thắng (phiá trước)
và Nguyễn-Hữu-Hậu, Lương-Trọng-Thuật,
Âu-Dương Hoàng-Xuyên, Nguyễn-Văn-Đạt -
trình-diễn võ-thuật ngày Giỗ Nhị-Vị Sư-Tổ
tại Le Grand Hôtel
(Marseille, France 1976).

 

       Năm 1987, theo đuổi mục-tiêu bảo-tồn và phát-triễn Võ-Thuật Cổ-Truyền của Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG, Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng khai-lập Võ-Đường tại Toulouse.

        Sau đó, Võ-Sư TRỊNH-Quang-Thắng khởi công viễn-du trên thế-giới và hồi-hương với mục-tiêu toàn-kiện sự hiểu-biết về Võ-Thuật Cổ-Truyền của Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG nói riêng, và của Võ-Trận Đại-Việt nói chung.

       Năm 1997, nhằm mục-đích bảo-tồn hữu-hiệu và phục-hưng đúng-đắn di-sãn văn-hóa Võ-Thuật Cổ-Truyền gắn liền với Võ-Trận của Tiền-Nhân, Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng sáng-lập « Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt ».

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng thao-diễn Mâu-pháp
« Bác-Xà-Mâu » ( 剝 蛇 矛) trên bộ.

 

Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng thao-diễn Mâu-pháp
« Bác-Xà-Mâu » ( 剝 蛇 矛) trên chiến-mã.

.

          Năm 2004,  trong « Đại-Hội SA-LONG-CƯƠNG Quốc-Tế Kỳ 1 », tổ-chức tại Pierrefonds và Brossard (Canada), nhân dịp Lễ Giỗ Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng, danh xưng « Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG » đã được tất-cả Võ-Sư và Huyến-Luyện-Viên đại-diện các nước (France, USA, Canada, Việt-Nam & Italia) nhất-trí biểu-quyết thay đổi dứt-khoát từ đây thành « Hệ-Phái BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG ».

          Hệ-Phái BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG tại Pháp-Quốc, hành-sự đúng theo danh xưng, dành ưu-tiên phần bảo-tồn cho Võ-Trận Cổ-Truyền đích-thật BÌNH-ĐỊNH của những Dòng Võ Khiển-Tường, Dòng Võ Khiển-Phạn & Khiển-Thi, Dòng Võ Hương-Kiểm LÀI, Dòng Võ Xả ĐÀNG Nguyện và chỉ bảo-tồn, phần Võ-Thuật đích-thật Cổ-Truyền Bình-Định của Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG do cố Sư-Trưởng TRƯƠNG-Thanh-Đăng đã dạy, trong Giáo-Trình của chúng tôi.

 


Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.