KHẢO-LUẬN

 

 

I.
THIỆU THẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

       Khi nói đến các bài Thảo Quyền và các bài Thảo Binh-khí trong Võ-Thuật Cổ-Truyền Việt-Nam nói chung và trong Võ-Thuật Bình-Định nói riêng, hay khi nói đến Võ-Thuật Trung-Hoa, người ta vẫn thường nói đến các bài « Thiệu » trong các bài « Thảo ».

 

 

 


Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.