KHẢO-LUẬN

 

 

I.
THIỆU THẢO

 

Thảo Quyền

 

            

 

 

 

      Trong «Thập-Bát Ban Võ-Nghệ », thì Ban « Hai Bàn Tay Không » - người Trung-Hoa gọi là "Bạch-Đả" - được liệt-kê vào hàng sau cùng. Nhưng trên thực-tế, trong Võ Cổ-Truyền Bình-Định và Võ-Trận, « Quyền-Thảo » lại là Ban Võ-Nghệ được đem ra huấn-luyện trước tiên cho môn-sinh - gọi là « Ngoại-Công » - cùng với kỷ-thuật hô-hấp, gọi là « Nội-Công ».

      Chúng ta cần phải nhớ rằng trong Võ-Học Truyền-Thống trước kia của Việt-Tộc, thì những bài Thảo-Bộ đều có sự tương-quan liên-hệ mật-thiết với nhau mà cấu-trúc thành một Hệ-Thống Võ-Học, gọi là Hệ-Phái. Và rồi, mỗi Hệ-Phái đưa Võ-Nhân của mình ra thi Võ-cử với chính những bài Thảo của Hệ-Phái mình.

      Điểm đáng nói trong truyền-thống Võ-Cử của các triều-đình Đại-Việt xưa là chỉ riêng chỉ-định danh-tánh bài Thiệukhông qui-định nội-dung bài Thảo, để cho phép các Hệ-Phái tự-do tùy-nghi thi-triễn võ-công bản-phái của nhiều đời đã nghiên-cứu rèn-luyện và bảo-trì.

      Do đấy, mà Võ-thuật Cổ-truyền Việt-Nam rất phong-phú nhờ đa-dạng trong Thảo-pháp mà vẫn giữ được vẹn tánh-chất Võ-Thuật đặc-trưng của dân-tộc Việt nhờ thống-nhất trong Võ-lý, và đã rạng ngời qua bao trang sử oai-hùng. Và cũng do đấy mà chúng ta mới thọ-hưởng được bao nhiêu bài Thảo quí báu của nhiều Hệ-Phái khác nhau do Tổ-Tiên lưu-truyền.

      Cho nên ngày nay, chúng ta có được nhiều bài Thảo-pháp cùng tên là « Đồng-Nhi », nhiều bài Thảo-pháp cùng tên là « Thần-Đồng », nhiều bài Thảo-pháp cùng tên là « Thiền-Sư », cũng như nhiều bài Thảo-pháp cùng tên là « Lão-Mai », nhiều bài Thảo-pháp cùng tên là « Ngọc-Trản », vân vân.

 

    Những bài Quyền-Thảo cốt-yếu cho sư-phạm của Giáo-Trình Võ Học trong Hệ-Phái Võ-Trận Đại-Việt BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG France là các bài Quyền của Võ-TrậnVõ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Định thọ-hưởng sự chân-truyền của những Dòng Võ Gốc (cha truyền con nối) :Quyền Thảo-Pháp Cốt-Yếu

 

  01 - Ngũ-Hành Chánh-Vị Quyền

  02 - Đồng-Nhi Quyền

  03 - Huỳnh-Long Quyền

  04 - Hắc-Lân Quyền

  05 - Lão-Quy Quyền

  06 - Tử-Phụng Quyền

  07 - Tý Thố Hổ Xà Quyền

  08 - Thần-Đồng Quyền

  09 - Yến-Phi Quyền 

  10 - Thiền-Sư Quyền

  11 - Phượng-Hoàng Quyền

  12 - Tiên-Ông Quyền

  13 - Hùng-Kê Quyền

  14 - Mãnh-Hổ Qui Sào Quyền

  15 - Hổ-Báo Song-Công Quyền

  16 - Lão-Mai Quyền

  17 - Tứ-Hải Quyền

  18 - Mộc-Thiều Quyền

  19 - Xà-Thao Quyền

  20 - Lưu-Thủy Hành-Vân Quyền...

               

 

Thơ Vịnh
Thảo-Pháp Võ-Trận Cổ-Truyền Việt-Nam

Ngũ-Hành Chánh-Vị khai-minh
Đồng-Nhi quyền-biến Tứ-Linh vững-vàng

Thần-Đồng sấm sét mưa tràn
Yến-Phi đảo lượn dịu-dàng thâm cao
Thiền-Sư trầm-tĩnh xiết bao

Phượng-Hoàng thao-túng luyện-đào Tiên-Ông
Lão-Mai uyển-chuyển giao-phong
Chưởng-quyền Tứ-Hải trấn-phòng tám phương
Mộc-Thiều biến-hóa vô-lường
Chân-Quyền Bát-Quái bao nhường tinh-vi
Dâng-Tôn Luyện-Diệp thủ trì

Hùng-Kê Mãnh-Hổ ai bì Xà-Thao

Hành-Vân Lưu-Thủy thủa nào
Luyện công Tướng-Sĩ binh giao trận tiền
Ngàn năm Thảo-pháp lập nên
Oai-danh Võ-Trận Cổ-Truyền Việt-Nam.

 

Kính bút,
VS Trịnh Quang Thắng.
(2013)

 Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

    

 

 

 

 

Trở lại Trang KHẢO-LUẬN
Binh-Khí Cổ-Truyền

Trở lại Trang LỊCH-SỬ
Bộ-Viện Võ-trận Đại-Việt

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.