KHẢO-LUẬN

 

 

I.
THIỆU THẢO

 

Thảo Binh-Khí

 

                        

 

 

 

       Hệ-Phái Võ-thuật Cổ-truyền và Võ-Trận Đại-Việt vẫn luôn bảo-tồn truyền-thống huấn-luyện cho môn-sinh sử-dụng Binh-Khí Trung-Cổ trong « Thập-Bát Ban Võ-Nghệ ».

      Các Lão-Võ-Sư Tiền-Bối vẫn thường đem ví Võ-Thuật Cổ-Truyền và Võ-Trận Đại-Việt với chiếc « Bánh Chưng », mà phần « Bánh » bên ngoài biểu-trưng cho Quyền-Thảo-Pháp còn phần « Nhưng » bên trong lý-trưng cho Binh-Khí Thảo-Pháp. Nói một cách khác, việc luyện-tập sử-dụng Binh-Khí là điều thiết-yếu trong Võ-Thuật Cổ-Truyền Đại-Việt, vì đó là môn « Võ Đánh Trận », không phải là môn « Võ Đánh Đài ».

       Thời Trung-Cổ, Binh-Khí sử-dụng trên chiến-trường gồm có Sáu Loại : 1. Binh-Khí Phát-Xạ ; 2. Binh-Khí Sắc Bén ; 3. Binh-Khí Cán Dài ; 4. Binh-Khí Chấn Nện ; 5. Binh-Khí Đõ Che ; 6. Binh-Khí Đặc-Biệt.

       Cho nên ngày nay, chúng ta có được những bài Thảo-pháp dạy cách sử-dụng Sáu Loại Binh-Khí nói trên.


 

Binh-Khí Thảo-Pháp Trung-Cổ

 

1 - Binh-Khí Phát-Xạ

2 - Binh-Khí Sắc Bén

3 - Binh-Khí Cán Dài

4 - Binh-Khí Chấn Nện

5 - Binh-Khí Đỡ-Che

6 - Binh-Khí Đặc-Biệt

               
Ban Võ-Sư
Võ-Trận Đại-Việt
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

    

 

 

 

 

Trở lại Trang KHẢO-LUẬN
Binh-Khí Cổ-Truyền

Trở lại Trang LỊCH-SỬ
Bộ-Viện Võ-trận Đại-Việt

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.