KHẢO-LUẬN

 

 

V.
Khải-Giáp
鎧 甲

 

 

D - Bàn-Luận về Khải-Giáp cho Chiến-Mã

 


Mã-Giáp

 

 

 

 

 

 

 

 


       Ngoài sa-trường, việc bảo-trọng chiến-mã là điều thiết-yếu ; cho nên từ thủa xa xưa, sau khi nghiên-cứu được Khải-Giáp cho Tướng Sĩ, người ta liền nghĩ tới Khải-Giáp cho Chiến-Mã, nghĩa là Mã-Giáp.

Nheo mắt nhìn thơ-mộng về Mã-Giáp Trung-Cổ.
(Diễn-Hành Xuyên Lịch-Sử - Toulouse, France 2012)

(Tín-dụng Ảnh : Tia Calli Borlase)

 

Nheo mắt nhìn thơ-mộng về Mã-Giáp Trung-Cổ.
(Diễn-Hành Xuyên Lịch-Sử - Toulouse, France 2012)

(Tín-dụng Ảnh : Tia Calli Borlase)

 

Nheo mắt nhìn thơ-mộng về Mã-Giáp Trung-Cổ.
(Diễn-Hành Xuyên Lịch-Sử - Toulouse, France 2012)

(Tín-dụng Ảnh : Tia Calli Borlase)

 

Nheo mắt nhìn thơ-mộng về Mã-Giáp Trung-Cổ.
(Diễn-Hành Xuyên Lịch-Sử - Toulouse, France 2012)

(Tín-dụng Ảnh : Tia Calli Borlase)

 

Nheo mắt nhìn thơ-mộng về Mã-Giáp Trung-Cổ.
(Diễn-Hành Xuyên Lịch-Sử - Toulouse, France 2012)

(Tín-dụng Ảnh : jeuxonline.info)

 

Nheo mắt nhìn thơ-mộng về Mã-Giáp Trung-Cổ.
(Diễn-Hành Xuyên Lịch-Sử - Toulouse, France 2012)

(Tín-dụng Ảnh : jeuxonline.info)

 

Mã-Giáp Thiết-Kị của Danh-Tướng Belisarius
thuộc Đế-Quốc Byzance,
Trung-Âu - Thế-Kỷ VI.

 

Mã-Giáp Thiết-Kị Sassanid
Ba-Tư - (Thế-kỷ III~VII).
(Phục-dựng theo Lịch-Sử)

 

Mã-Giáp Thiết-Kị Trung-Hoa
Nhà ĐƯỜNG (TANG - 618-690 & 705-907).
Trung-Hoa - Thế-Kỷ 7 ~ 10

(Tín-dụng Ảnh : Dragon's.Armory Blogger)

Mã-Giáp Thiết-Kị Trung-Hoa
Nhà TỐNG - (960-1279).
Trung-Hoa - Thé-Kỷ 10 ~ 13


Mã-Giáp Thiết-Kị Trung-Hoa
Nhà TỐNG - (960-1279).
Trung-Hoa - Thé-Kỷ 10 ~ 13

 

Mã-Giáp Thiết-Kị Mông-Cổ
Trung-Đông - Thế-Kỷ 13.

 

Mã-Giáp Thiết-Kị Mông-Cổ
Trung-Đông - Thế-Kỷ 13.

 


Thiết-Kị Mông-Cổ mặc Khải-Giáp
vơi Khôi-Mạo có Thiết Diện-Giáp
Trung-Đông - Thế-Kỷ 13.

Tuy-nhiên trong hình vẽ này Độc-Chùy và
Chòm Lông Chim nơi chóp Khôi-Mão không chuẫn.

(Tín-dụng Ảnh : Defence.PK)
Thiết-Kị Nhà TRẦN mặc Khải-Giáp
vơi Khôi-Mạo có Thiết Diện-Giáp
Đại-Việt - Thế-Kỷ 13.

Tuy-nhiên trong hình vẽ này Lưỡi Thương
cùng Khải-Giáp và Mã-Giáp không chuẫn.

(Tín-dụng Ảnh : Nguyễn-Ngọc Phương-Đông)

 

 

Mã-Giáp Thiết-Kị Nhà MINH
Triều MINH Hồng Vũ 明 洪 武 - (960-1279)
Trung-Hoa - Thế-Kỷ 10 ~ 13
(Phục-dựng theo Lịch-Sử)

(Tín-dụng Ảnh : Dragon's.Armory Blogger)
Mã-Giáp Thiết-Kị Nhà MINH
Triều MINH Gia Tĩnh 明 嘉 靖 - (1521-1566)
Trung-Hoa - Thế-Kỷ 16

 

 

 

 

Mã-Khải Thiết-Kị Samurai
Nhật-Bản - Thế-Kỷ 17 ~ 18.

 

Mã-Giáp Thiết-Kị Hồi-Giáo Trung-Đông
Đế-Quốc Timurid - 1369-1507.

 Mã-Giáp Thiết-Kị Âu-Châu
Thế-Kỷ 16.
Mã-Giáp Thiết-Kị Mameluk Trung-Đông
Đế-Quốc Ottoman - Thế-Kỷ 16.

 

Mã-Giáp Thiết-Kị Tây-Tạng
Thế-Kỷ XVI.


Mã-Khải-Bào Nhật-Bản
Thế-Kỷ XVI.

 

Thiết-Kị Tây-Tạng
Thế Kỷ XVIII~XIX


Mã-Giáp Thiết-Kị Tây-Tạng
Thế-Kỷ XVI.

 

Mã-Thủ-Giáp Thiết-Kị Tây-Tạng
Thế Kỷ XV~VII
Mã-Thủ-Giáp Thiết-Kị Nhật-Bản
Thời-Kỷ Edo 1603-1868.

 

 

Mã-Thủ-Giáp Thiết-Kị Đức-Quốc
Thế Kỷ XVI.


Mã-Thủ-Giáp Thiết-Kị Đức-Quốc
Thế Kỷ XVI.

 

Mã-Giáp Thiết-Kị
Ấn-Độ - Thế Kỷ XVI.

 

 

Bình-Định Sa-Long-Cương
Bộ-Viện
Võ Trận Đại-Việt


Trịnh Quang Thắng.

 

 

 

 

 

       A - Lịch-Trình Tiến-Hóa của Khải-Giáp

       B - Nghiên-Cứu So-Sánh Khải-Giáp

       C - Phục-Chế Khải-Giáp Theo Lịch-Sử - Hành-Lang Hình-Ảnh

       D - Bàn-Luận về Mã-Giáp

       E - Bàn-Luận về Tượng-Giáp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.