KHẢO-LUẬN

 

 

II.
BINH-KHÍ CỔ-TRUYỀN

 

2 - Binh-Khí Sắc-Bén

 

 

 

 

 

 

 

       Khi nói đến Binh-Khí cổ-truyền, thì không thể không nói đến Binh-Khí sắc bén được dùng cho Chiến-sĩ nơi Trận-mạc cũng như cho Nghi-vệ chốn Quan-trường.

 

Nghi-vệ trang-trọng một Quan Đại-Thần
Triều Nhà NGUYỄN (1802-1945)

 

       Binh-Khí Sắc Bén thời Trung-Cổ được sử-dụng trên chiến-trường gồm có :

 

       - Kiếm - Kiếm-Pháp - Kiếm-Thuật

       - Song-Kiếm - Kiếm-Thuật Song-Kiếm - Kiếm-Pháp Song-Kiếm

       - Đao - Đao-Thuật - Đao-Pháp

       - Song-Đao

       - Đại-Đao (Mã-Tấu)

 

   

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
France

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.