KHẢO-LUẬN

 

 

II.
B
INH-K TRUNG-CỔ

 

1 - Binh-Khí Phát-Xạ

 

 

 

       Binh-Khí Phát-Xạ thời Trung-Cổ gồm có :

       A - Cung và Ná

       B - Nỏ và Máy Bắn Tên

       C - Máy Bắn Đá

       D - Hỏa-Khí

   

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.