KHẢO-LUẬN

 

II.
B
INH-K CỔ-TRUYỀN

 

       

5 - Binh-Khí Đỡ-Che

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       « Binh-Khí Đỡ-Che » là thành-phần Khí-Cụ dùng để chắn-đỡ chống Tên, Lao, Giáo, Mác, Gươm, Đao, trong mục-tiêu che-chỡ chiến-binh giao-tranh ngoài sa-trường ; nó gồm có Hai Loại :

       1 - Thuẫn & Khiên

              - Thuẫn-Khiên Thảo-Pháp

       2 - Song-Xỉ

              - Song-Xỉ Thảo-Pháp

 

   

 

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.