KHẢO-LUẬN

 

II.
BINH-KHÍ CỔ-TRUYỀN

 

6 - Binh-Khí Đặc-Biệt

 

 

 

 

       Binh-Khí Đặc-Biệt của Đại-Việt gồm có ba Loại :

 

       A - Binh-Khí Mềm & Dẽo :

       - Dải Lụa

       - Miên-Xích (Xích Sắt)

       - Thiết-Lĩnh

       - Lang-Tiển

 

 

       B - Binh-Khí Cứng & Chắc:

       - Bút-Chì (Ngọn Mai)

       - Thiết-Bảng

       - Thiên-Phủ Giáo

       - Thái-Long-Câu

       - Trượng

       - Mái Chèo

 

 

       C - Binh-Khí Ám-Thầm (Ám-Khí) :

       - Hàm-Châm Phún Ám-Khí

       - Phi-Đinh Ám-Khí

 

 

 

 

 

       Những Binh-Khí Đặc-Biệt khác như « Song Bút », « Song-Tô », « Thiết-Phiến », « », « Ngựa Lót Ván » chẳng hạn, là do sự chi-phối của Trung-Hoa du-nhập vào, không phải đặc-thù của Đại-Việt.

 

   

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.