KHẢO-LUẬN

 

 

II.
BINH-KHÍ TRUNG-CỔ TRUYỀN-THỐNG
(Binh-Khí Cổ-Truyền)


   

Giá Binh-Khí Cổ-Truyền của Võ-Trận Đại-Việt.
(2007)

 

 

 

 

       Hệ-Phái Võ-thuật Cổ-truyền và Võ-Trận Đại-Việt vẫn luôn bảo-tồn truyền-thống huấn-luyện cho môn-sinh sử-dụng Binh-Khí Trung-Cổ trong « Thập-Bát Ban Võ-Nghệ ».

       Thời Trung-Cổ, Binh-Khí sử-dụng trên chiến-trường gồm có sáu loại :

       1 - Binh-Khí Phát-Xạ

       2 - Binh-Khí Sắc Bén

       3 - Binh-Khí Cán Dài

       4 - Binh-Khí Chấn Nện

       5 - Binh-Khí Đỡ-Che

       6 - Binh-Khí Đặc-Biệt

 

 

Ban Võ-Sư
Võ-Trận Đại-Việt
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.