KHẢO-LUẬN

 

 

II.
BINH-KHÍ CỔ-TRUYỀN

 

4 - Binh-Khí Chấn Nện

 

 

 

 

 

 

 

 

       Binh-Khí Chấn-Nện của Đại-Việt thời Trung-Cổ gồm có Ba Loại chính-yếu :

       I) Loại Binh-Khí Chấn-Nện Hạng Nặng có tra Cán để cầm nắm đánh phang gồm có Tám Thứ :

       - Giản và Song-Giản ;

       - Ngạnh-Tiên và Song Ngạnh-Tiên ;

       - Độc-Phủ ;

       - Song-Phủ và Song-Phủ-Việt ;

       - Đại-Phủ và Đại-Phủ-Việt ;

       - Song-Chùy và Song-Trùy ;

       - Đại-Chùy và Đại-Trùy ;

       - Thiên-Phủ-Giáo.

          II) Loại Binh-Khí Chấn-Nện Hạng Nhẹ có tra Cán Ngắn để cầm đánh-phóng gồm có Một Thứ :

       - Phi-Chùy


          III) Loại Binh-Khí Chấn-Nện Hạng Nhẹ có tra Giây Xích để đánh-ném phóng-trói gồm có Hai Thứ :

       - Lưu-Tinh-Chùy không tra cán ;

       - Lưu-Tinh-Chùy có tra cán.


 

Ban Võ-Sư
Võ-Trận Đại-Việt
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.