CUNG-THUẬT

 

 

Bộ-Viện
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT

 

Hình-Ảnh
Ban Cung-Thuật

 

 

 Phần III

 

B - Thao-Luyện trên Chiến-Mã

Kị Xạ
騎射

 

 


Võ-Sinh chuẫn-bị thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật Đại-Việt
trên lưng ngựa (Kị-Xạ).


Huấn-luyện chiến-mã « Thần-Phong »
quen-thuọc với diễn-tập Cung-Thuật nơi Thao-Trường V.T.Đ.V.


Võ-Sinh chuẫn-bị thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật Đại-Việt
trên lưng ngựa (Kị-Xạ).


Môn-Sinh Nicolas ROUX thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật Đại-Việt
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ).


Võ-Sinh thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật Đại-Việt
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ).

 

Võ-Sinh thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ) ngoài thao-diễn-trường.

Võ-Sinh thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ) ngoài thao-diễn-trường.

Võ-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt, trên Mộc-Mã,
qua bài Thảo « Thiết Thai Cung » ( 鐵 胎 弓 ).

Võ-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt, trên Chiến-Mã,
qua bài Thảo « Thiết Thai Cung » ( 鐵 胎 弓 ).

 

 

(Còn tiếp theo...)

 

Bộ-Viện
Võ Trận Đại-Việt
BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG

 

 

 

 

 

 

Trở lại Trang CUNG-THUẬT

Trở lại Trang LỊCH-SỬ
Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.