CUNG-THUẬT

 

 

Bộ-Viện
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT

 

Hình-Ảnh
Ban Cung-Thuật

 

 

 Phần III

 

A - Thao-Luyện trên Đất Liền

Bộ Xạ

 

 


Võ-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt, trên bộ,
qua bài Thảo « Thiết-Thai Cung » ( 鐵 胎 弓 ).


Võ-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt, trên bộ,
qua bài Thảo « Thiết-Thai Cung » ( 鐵 胎 弓 ).

.

Môn-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt trên bộ
xuyên qua Thảo-Pháp « Xuyên Tiễn Cung - 穿 箭 弓 ».

. .

Chuẫn-Võ-Sư Nguyễn Phi-Hổ đang thị phạm Chiêu
« Nhứt Hành Xạ Tiển Tiên Y Thế » trong Thảo-pháp
« Thiết-Thai Cung » (
鐵 胎 弓).

Chuẫn-Võ-Sư Nguyễn Phi-Hổ đang thị phạm Chiêu
« Trung-Môn Xạ Tiển » trong Thảo-pháp
« Chấn Thiên Cung » ( 震 天 弓 ).

.

Võ-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt, trên bộ,
qua bài Thảo « Chấn Thiên Cung » ( 震 天 弓 ).

 

Võ-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt, trên bộ,
qua bài Thảo « Thiết-Thai Cung » ( 鐵 胎 弓 ).


.

Võ-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt, trên bộ,
qua bài Thảo « Xuyên-Tiển-Cung »
( 穿 箭 弓 ).


.

Võ-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt
qua bài Thảo « Xuyên Tiển Cung » ( 穿 箭 弓 ).


.

Võ-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt trong tư-thế
"Phiên Thân Xạ Điêu " ( 翻 身射 )
"Lật Mình giương Cung Bắn Diều-Hâu".

.

Võ-sinh Ban Võ-Trận Đại-Viết đang lắp giây Cung
trong tư-thế "Trảo-Mã-Tấn" (爪 馬 搢).

Võ-Sinh thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt trong tư-thế
"Tiều Tọa Khai Cung" ( 譙 坐 開 弓 )
"Ngồi trong Chòi Tháp trên Mặt Thành giương Cung bắn ra".

 

(Còn tiếp theo...)

 

BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG
Bộ-Viện
Võ Trận Đại-Việt

 

 

 

 

 

 

Trở lại Trang CUNG-THUẬT

Trở lại Trang LỊCH-SỬ
Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.