CUNG-THUẬT

 

 

II.
BINH-KH
Í TRUNG-CỔ

 

1 - Binh-Khí Phát-Xạ


Cung-Thuật Trung-Cổ Đại-Việt

 

 

 

 

       Vào « Xuân-Thu Thời-Đại - 春 秋 時 代» (722-481 trước CN), cổ-nhân đã có Lục Nghệ (Sáu Nghệ-Thuật) :

       1. Lễ (禮) ;
       2. Nhạc (樂) ;
       3. Xạ (射) ;
       4. Ngự (馭) ;
       5. Thư (書) ;
       6. Số (數). 

       Như vậy là hai môn « Xạ » (bắn cung) và « Ngự » (cưỡi ngựa) đã có trước Võ-nghệ. Và Cung Tên cũng là môn võ-khí được liệt-kê trước tiên trong số Võ-Khí Trung-Cổ của Thập-Bát Ban Võ-Nghệ.

       Hơn nữa, Võ-nghệ được ảnh-hưởng sâu xa bởi hai môn « Xạ » (bắn cung) và « Ngự » (cưỡi ngựa và dong chiến-xa).  
       Chính vì lý-do đó mà trong Tấn-pháp của những Đại Hệ-Phái võ-Thuật tại Việt-Nam, ba Bộ Tấn căn-bản đã được gọi là :
       1. Mã-Bộ Tấn (馬 步 迅) - Người Nhật-Bản gọi là Kiba Dachi - Kỵ-Mã Tấn 騎 馬 - nay gọi là Trung-Bình-Tấn (中 平 迅) ;
       2. Cung-Tiễn Tấn (弓 箭), nay gọi là Đinh-Tấn (丁) ;
       3. Chảo-Mã Tấn (爪 ), nay vẫn gọi là Chảo-Mã-Tấn (爪 ).
       Và trong các Thảo-pháp thường có những thành-ngữ như :
       -. Thượng-Mã Khai Cung ;
       -. Thượng-Mã Tướng-Quân Thác Ấn ;
       -. Thần-Cung Xạ Hứa-Điền...

 

 

       A – Cung Tiễn (弓 箭) - Khảo-cứu về Cung và Tên

       B – Tứ Thần Cung (四 神 弓) - Khảo-cứu về Bốn Cây Cung thời Tây-Sơn

       C – Bộ-Xạ (步 射) - Bắn Cung trên Đất Liền

       D – Kỵ-Xạ (騎 射) - Bắn Cung Trên Lưng Ngựa

 

 

 

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN-ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

TRỊNH Quang Thắng

 

 

 

 

 

 

 

Trở lại Trang KHẢO-LUẬN
Binh-Khí Cổ-Truyền

Trở lại Trang LỊCH-SỬ
Bộ-Viện Võ-trận Đại-Việt

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.