Chào mừng Quí Bạn viếng thăm Mạng Lưới

 

 

Trung-Tâm Bảo-Tồn và Phục-Hưng
Võ-Học Cổ-Truyền Việt-Nam

 

Bộ-Viện
Võ-Trận Đại-Việt

大 越 武 陣

 

 

Hệ-Thống Đích-Nhiên
Phái Võ-Trận
Trung-Cổ Đại-Việt


Bình-Định Sa-Long-Cương

Vì Võ-Thuật có liên-quan mật-thiết với lịch-sử và văn-hoá,
Nên sự bảo-tồn và phục-hưng là điều thiết-yếu.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN MẬU-TUẤT 2018

http://www.binhdinh-salongcuong.org/

Cập-Nhật Hóa : ngày 16-02-2018
(Mồng 01 Tháng Giêng thiếu năm Mậu-Tuất)

E-Mail : binhdinh_salongcuong_france@yahoo.com

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.