HISTORY

 


School System

of


BATTLEFIELDS MARTIAL ARTS
from BÌNH-ĐỊNH TÂY-SƠNVÕ-TRẬN BÌNH-ĐỊNH TÂY-SƠN

 

 

« Common Residence of the True Handed Down Tradition »
Công Gia Y Bát
(Ngôi Nhà Chung của Sự Chân-Truyền)

Grand Master Nguyễn-Văn-Trá
« Khiển Phạn »
Martial Arts LineageGrand Master Phạm-Thi
« Khiển Tường »
Martial Arts LineageGrand Master Hà-Hân
« Xả Đàng Hà-Hân »
Martial Arts LineageGrand Master Lâm-Đình-Thọ
« Hương Kiểm Lài »
Martial Arts Lineage

 

       The School System of Võ-Trận Bình-Định Tây-Sơn belongs to ancient Lineages of authentic Vietnamese Origin Traditional Martial Arts from Bình-Định Martial Arts Region ; that are :

 

       A - Võ-Trận's Lineage from Grand-Master « Commander PHẠM-Tường »

       B - Võ-Trận's Lineage from Grand-Masters « Commander PHẠN & Commander THI »

       C - Võ-Trận's Lineage from Grand-Master « Xả ĐÀNG HÀ-Hân »

       D - Võ-Trận's Lineage from Grand-Master « Hương-Kiểm LÀI »

 

 

 

 

 

 

 

Committee of
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG
FRANCE
Martial Arts Masters

 

 

 

 

 

 

 

Return to Page MARTIAL ARTS
The School System

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2016 by ACFDV - All rights reserved.