VÕ-THUẬT

 

 

I.

DI-SẢN
V
ĂN-HÓA VÕ-HỌC ĐẠI-VIỆT

 

 

 

 

NHỮNG DÒNG VÕ-TRẬN
Bình-Định Tây-Sơn

 

Hệ-Phái
Dòng Võ

« Khiển PHẠN & Khiển THI »

 

 

 

 

 

 

       Hệ-Phái Dòng Võ « Khiển PHẠN & Khiển THI » do danh-sư NGUYỄN Văn Hàm (1890~1946) - Ngày Giỗ là ngày 24 tháng 12 Âm-Lịch - bảo-tồn và phát-huy.

       Cụ « Hành-Khiển PHẠN » tên thật là Nguyễn Văn Lắm, và cụ « Hành-Khiển THI » tên thật là Nguyễn Văn Thi, chính là hai Tướng-lãnh Hành-Khiển Nghĩa-Binh đất Bình-Định trong số những Tướng-lãnh của Nguyên-Soái Mai Xuân Thưởng phất cờ khởi nghĩa « Cần Vương » (1885) chống quân Pháp dưới thời Hoàng-Đế Hàm-Nghi (1884~1885) Triều Nhà NGUYỄN (1802~1945).       

      Danh-sư NGUYỄN-Văn-Hàm (1890~1946) là con rễ của cụ Hành-Khiển PHẠN và là trưởng-nam của cụ Hành-Khiển THI tức là cụ NGUYỄN-Văn-Thi (Ngày Giỗ là ngày 22 tháng 08 Âm-Lịch). Ông chính là thân-phụ của Sư-Trưởng NGUYỄN Văn Trá, tự là Ba-Phong hiện tại.

      Ngoài ra, danh-sư NGUYỄN-Văn-Hàm (1890~1946) còn có đào-tạo nên bốn cao-thủ là :

      1 - Thầy NGUYỄN Thức, lừng danh với tên gọi Xả Nung (một trong những vị Thầy của Võ-Sư Trần Quang Diễn) ;
      2 - Thầy NGUYỄN Văn Suyền, biệt danh Sáu Suyền ;

      3 - Thầy TRẦN Chánh ;
      4 - Thầy NGUYỄN Nhiên.

 

Sư-Trưởng NGUYỄN Văn Trá, tự Ba Phong,
hậu-duệ Dòng Võ cụ Hành-Khiển PHẠN
và cụ Hành-Khiển THI.

 

Sư-Trưởng NGUYỄN Văn Trá, tự Ba Phong,
hậu-duệ Dòng Võ cụ Hành-Khiển PHẠN
và cụ Hành-Khiển THI.

 

Võ-Sư TRỊNH QUANG Thắng thi-phạm
Thảo-Pháo Binh-Khí Chấn-Nện « Độc-Phủ »
trước Sư-Trưởng Ba Phong.

 

Sư-Trưởng NGUYỄN Văn Trá, tự Ba Phong,
hậu-duệ Dòng Võ cụ Hành-Khiển PHẠN
và cụ Hành-Khiển THI
thao-diễn « Độc-Phủ ».

 

Sư-Trưởng Ba PHONG cưỡi chiến-mã « Thần-Phong ».

Võ-Sư TRỊNH -Quang Thắng đứng bên
Sư-Trưởng Ba PHONG cưỡi chiến-mã « Thần-Phong ».

 

Huấn-Luyện Viên Benoît ROUX trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-luyện Cung-Thuật trên đất liền (Bộ-Xạ)
xuyên qua Thảo-pháp « Chấn Thiên Cung » ( 震 天 弓 )
truyền-thụ từ Sư-Trưởng
Ba-Phong, thuộc Dòng Võ
Khiển PHẠN & Khiển THI.

 


Chuẫn-Võ-Sư Marc NGUYỄN-Phi-Hổ
trong Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt
thao-luyện Cung-Thuật trên đất liền (Bộ-Xạ)
xuyên qua Thảo-pháp « Chấn Thiên Cung » ( 震 天 弓 )
truyền-thụ từ Sư-Trưởng
Ba-Phong, thuộc Dòng Võ
Khiển PHẠN & Khiển THI.

 

Sư-Trưởng Ba Phong đang thao-diễn
Thảo-pháp « Song-Côn ».

Sư-Trưởng Ba Phong đang thao-diễn
Thảo-pháp « Song-
Trùy ».

 

Sư-Trưởng Ba Phong đang thao-diễn
Thảo-pháp « Ngũ-Môn Phá Trận ».Sư-Trưởng Ba Phong đang thao-diễn
Thảo-pháp « Song-Giản ».

 

       A - Dòng Võ « Khiển TƯỜNG »

       B - Dòng Võ « Khiển PHẠN & Khiển THI »

       C - Dòng Võ « Xả ĐÀNG Nguyện - HÀ-Hân »

       D - Dòng Võ « Hương-Kiểm LÀI »

 

 

Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

       

 

 

Trở lại Trang VÕ-THUẬT
Di-Sản Văn-Hóa

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.