LIÊN-LẠC

 

 

Trung-Tâm Bảo-Tồn và Phục-Hưng
Võ-Học Cổ-Truyền Việt-Nam

 


Võ-Trận Đại-Việt

大 越 武 陣


 

Bình-Định Sa-Long-Cương

 

 

Hệ-Thống Đích-Nhiên
Phái Võ-Trận

 


 

 

 

       Địa-Chỉ WEBsite :
                                          http://www.binhdinh-salongcuong.org/

       Địa-Chỉ Điện-Thư :
                                          binhdinh_salongcuong_france@yahoo.com

       Thao-Luyện (buổi tối bắt đầu từ 20g30) :
                                         Thứ Hai
                                         Thứ Tư
                                         Thứ Sáu

 

Võ-Đường của BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG Toulouse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.