KHẢO-LUẬN

 

 

II.
B
INH-K CỔ-TRUYỀN

 

       

5 - Binh-Khí Đỡ Che

 

 

« SONG-XỈ »

双 齒

 

 

       

 

 

 

 

 

       « Song-Xỉ » (双 齒) là loại Binh-Khí Đỡ-Che thuộc về loại "binh-khí cận-chiến" đặc-thù của Võ-Trận Đại-Việt. Nó gồm có hai loại :

       1. Loại Song-Xỉ có móc ngạnh, hình máng-xối, làm bằng thép, bọc hai cánh tay, và có móc ; che ló từ cùi chỏ đến cổ tay và mỗi tay cẩm một lưỡi Búa không cán, gọi là "búa tầm sét". Đó là loại Song-Xỉ xưa nhất và là loại Song-Xỉ đặc-thù của Hệ-Phái Võ Lâm và đã từng được quân-binh thời Chúa Trịnh (1570~1786) và Nhà Nguyễn (1802~1945) sử dụng trước kia.

       2. Loại Song-Xỉ không có móc ngạnh, cấu-trúc theo hình-thể chiếc thuyền bằng thép bọc hai cánh tay, che ló từ cùi chỏ đến ló khỏì nắm tay. Đó là loại Song-Xỉ của nghĩa-quân thời Nhà Tây-Sơn (1788-1802) đã dùng.

       Chiếu theo sự cấu-trúc khác-biệt của hai loại Song-Xỉ này nên Thảo-pháp của hai loại Song-Xỉ này cũng hoàn-toàn khác-biệt nhau.

 

     

Ban Võ-Sư
Võ-Trận Đại-Việt
Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG
FRANCE

TRỊNH Quang Thắng

 

 

 

 

 

 

 

Trở lại Trang KHẢO-LUẬN
Binh-Khí Cán-Dài

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.